Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lys - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Hvis du som kommunal sagsbehandler vurderer, at der er væsentlige lyspåvirkninger af naboer bør der fastsættes indretnings- og driftsvilkår, der kan afbøde generne.

Der bør - hvis der er mulighed for, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige lysgener -være sensorer, der styrer den udendørs belysning. I særlige tilfælde - dvs. når driftsbygningerne er meget bolignære - kan det endvidere være relevant at fastsætte vilkår vedrørende lysstyrke, dørlukning mv. af hensyn til naboer. Ofte vil det således være muligt at begrænse lysgener ved at fastsætte vilkår om at lukke porte og afskærme andre staldåbninger efter solnedgang.

Lysgener kan også mindskes ved at sætte vilkår om, at der ikke etableres vinduer mod nabo eller vilkår om etablering af afskærmning eller mørklægningsgardiner.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses,

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
...

Vil du vide mere?

Vilkårsbank

Lukning og afskærmning af staldåbninger om natten (D37)

Porte skal holdes lukkede og andre staldåbninger skal afskærmes efter solnedgang og før solopgang. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.

Vilkåret bruges, hvis der vil være væsentlige lyspåvirkninger af naboer og omgivelser. Det vil sjældent være tilfældet, hvis der ikke er nabobebyggelse tæt ved husdyrbrugets anlæg.

Afskærmning af vinduer om natten (D38)

Følgende vinduer skal afskærmes efter solnedgang og før solopgang: {NÆVN VINDUER}.

Vilkåret bruges, hvis der vil være væsentlige lyspåvirkninger af naboer og omgivelser. Det vil sjældent være tilfældet, hvis der ikke er nabobebyggelse tæt ved husdyrbrugets anlæg.

Bevægelsessensorer på belysning (D39)

Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.

Vilkåret bruges, hvis der vil være væsentlige lyspåvirkninger af naboer og omgivelser. Det vil sjældent være tilfældet, hvis der ikke er nabobebyggelse tæt ved husdyrbrugets anlæg.

Version 2.0 - 14. januar 2011