Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,3 seconds and yielded 30 results.

BAT-standardvilkår — 12,5%

[...] led i Husdyraftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet i alt 20 sæt BAT-standardvilkår som vejledning til kommunerne. Formålet er at aflaste kommunerne og mindske forskelle i sagsbehandlingen af husdyrgodkendelser. IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk beregner BAT-kravet automatisk, hvis ansøgningen er indsendt efter 10. april 2011. Det beregnede krav kan sammenholdes med IT-ansøgningssystemets beregning af det samlede ammoniaktab fra stald og lager. BAT-beregningen er indført [...]

Generelt om BAT og miljøteknologi — 10,9%

Principper for BAT Krav til anvendelse af bedste tilgængelige teknik Efter husdyrgodkendelseslovens § 19 skal kommunen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse eller godkendelse sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at tilladelsen eller godkendelsen er i overensstemmelse med hensynet til omgivelserne. Kravet om forebyggelse og begrænsning af forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik stammer fra IPPC-direktivet, der nu [...]

Revurdering — 8,9%

[...] husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er tale [...]

Revurdering-Kommune — 8,9%

[...] husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) . Når der er anledning til revurdering af en godkendelse af et husdyrbrug , skal du som kommunal sagsbehandler sende et oplæg til godkendelsesindehaveren om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen og bede om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsen. Du skal desuden foretage offentlig annoncering om revurderingen. Hvis godkendelsesindehaveren vil ændre eller udvide husdyrbruget, skal du vurdere, om der er [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 8,4%

[...] ved anvendelse af enkelte eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker, som beskrevet i BAT-konklusioner, fastsat som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencekriterier. 4) BAT-referencedokument: Et dokument, der er resultatet af den udveksling af oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til artikel 13 og vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner eller et dokument, der før den 1. januar 2011 er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold [...]

Ammoniaktab - Generelt — 7,5%

[...] husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet . Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav [...]

Ammoniaktab - Vurdering — 4,3%

[...] Du skal vurdere, om projektet lever op til kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Læs her hvordan du vurderer, om kravet om BAT er overholdt . Hvis både det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af BAT er overholdt, skal du undersøge hvilke teknikker eller teknologier (virkemidler), som ansøger har brugt for at begrænse ammoniakemissionen . Du skal fastsætte vilkår, der sikrer, at tiltagene til begrænsning af ammoniakfordampningen foretages og virker [...]

Ammoniaktab - Ansøgning — 4,1%

[...] husdyrgodkendelseslovens generelle ammoniakreduktionskrav og kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission. Det generelle ammoniakreduktionskrav Det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes automatisk i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold, staldsystemer, opbevaring af husdyrgødning og teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning. Hvis du søger om en tillægsgodkendelse, skal du dog foretage en manuel beregning af ammoniakreduktionskravet . Du kan læse mere om det generelle ammoniakreduktionskrav [...]

FAQ om BAT og miljøteknologi — 3,8%

Hvad er BAT og hvad bruges BAT til? BAT står for Best Available Techniques (på dansk bedste tilgængelige teknik). Læs mere i IE-direktivet. Kravet om anvendelse af BAT er en måde, hvorpå kommunen sikrer sig, at forureningen fra husdyrbruget begrænses. Alle, der søger om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal redegøre for, om de bruger den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik (BAT). Når kommunen behandler en ansøgning om godkendelse, [...]

BAT — 2,3%

I dette afsnit finder du vejledning om BAT (Bedste Tilgængelige Teknik) og miljøteknologi til brug for kommunernes behandling af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven og revurdering af godkendelser. Generelt om BAT og miljøteknologi Her kan du finde generel og introducerende information om BAT. Principperne for, hvordan BAT indgår i sager om godkendelse eller revurdering af husdyrbrug, forklares. Du kan også læse nærmere om de tiltag, som man i EU har sat i værk for at lette [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,0%

[...] desuden ikke overstige N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2013/2014, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N og P ab dyr. Generelt om betingelserne Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller

Introduktion til ny husdyrregulering — 2,0%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017 . Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017. For mere uddybende information henvises til Folketingets behandling af lovforslaget , og særligt til bemærkningerne til lovforslaget som fremsat (fra side 12 i dokumentet). Mere baggrundsinformation om lovændringen, bl.a. faglige rapporter, kan findes på Miljøstyrelsens side [...]

Ammoniak fra udbringning - Vurdering — 1,3%

[...] ammoniakpåvirkning fra udbringning gennem husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler. Tilsvarende gælder for BAT ved udbringning . Særlig fokus skal være på arealer som støder op til eller ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000 områder med kvælstoffølsom natur. I særlige tilfælde kan kommunen vælge at stille skærpede krav, udover hvad der følger af husdyrgødningsbekendtgørelsen, om f.eks. nedfældning eller husdyrgødningsfrie bræmmer. Hvis kommunen vurderer at projektet, selv med eventuelle skærpelser, ikke er i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen, skal [...]

Fosfor - Vurdering — 1,3%

[...] fremmest transporten til søer eller marine vandområder, der vil kunne blive påvirket af fosfortilførslen. BAT og fosfor Håndteringen af kravene til fosforoverskud håndteres via det fastlagte beskyttelsesniveau, og er ikke knyttet til bestemte teknologier. Fosforoverskuddet er i langt overvejende grad bestemt af den tilførte mængde fosfor via husdyrgødningen og fraførslen med afgrøderne. På visse typer husdyrbrug med et betydeligt fosforoverskud i ansøgt drift er det dog relevant at se på visse teknologiske løsninger i forbindelse med vurderingen af BAT. [...]

Energiforbrug — 1,3%

[...] som ansøger har undersøgt..." Vil du vide mere? Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BATHvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven. Du skal således redegøre for husdyrbrugets energiforbrug [...]

Vandforbrug — 1,1%

[...] som ansøger har undersøgt. ... Vil du vide mere? Hvorfor skal der gøres rede for anvendelse af BAT? Hvis der ikke foreligger en redegørelse for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, har kommunen ikke mulighed for at tage stilling til, om du har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen er derfor af afgørende betydning for kommunens mulighed for at vurdere det ansøgte i relation til husdyrgodkendelsesloven. Du skal således redegøre for husdyrbrugets vandforbrug [...]

Natur- og Miljøklagenævnet — 1,1%

[...] (december 2014) Nr. 104 - Etablering af to store husdyrbrug i det åbne land (januar 2013) Nr. 103 - BAT på minkfarme (januar 2013) Nr. 91 - Brug af nyt ammoniakbeskyttelsesniveau på ansøgning fra før 15.3.2011 (oktober 2012) Nr. 89 - Manglende spildevandstilladelse begrunder ikke afslag på miljøgodkendelse (oktober 2012) Nr. 83 - Projekttilpasning tillagt processuel skadevirkning (juli 2012) Nr. 79 - Kun kriterier der følger af anmeldeordningen kan indgå i afgørelsen (maj 2012) Nr. 68 - Hvornår anlæg på forskellige ejendomme skal vurderes samlet (marts 2012) Nr. [...]

Bortfald af arealvilkår og betingelser — 1,1%

[...] gødning på arealerne, der bortfalder. Nogle vilkårstyper bortfalder dog ikke, fordi de er begrundet i BAT eller ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg. Se afsnittet "Særligt om vilkår og betingelser, der ikke bortfalder" nedenfor. I afsnittet "Arealvilkår der bortfalder" er der beskrevet en række arealvilkår som ofte er stillet i tilladelser eller godkendelser. De konkrete tilladelser og godkendelser kan indeholde andre arealrelaterede vilkår, som også bortfalder - det kommer an på kommunens fastsættelse af vilkårene i den enkelte sag. I afsnittet "Betingelser der bortfalder [...]

Ammoniak fra udbringning — 1,1%

[...] redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse emissionen af ammoniak ved udbringning af husdyrgødning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om udbringning af husdyrgødning er sammenfaldende med BREF-dokumentets redegørelse for, hvad der er BAT ved udbringning af husdyrgødning. Der skal dog under alle omstændigheder gøres konkret rede for, hvordan kravet om bedste tilgængelige udbringningsteknik vil blive overholdt på husdyrbruget efter projektets gennemførelse. Udover [...]

Ammoniak fra udbringning - Ansøgning — 0,9%

[...] emissionen af ammoniak ved udbringning af husdyrgødning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om udbringning af husdyrgødning er sammenfaldende med BREF-dokumentets redegørelse for, hvad der er BAT ved udbringning af husdyrgødning. Der skal dog under alle omstændigheder gøres konkret rede for, hvordan kravet om bedste tilgængelige udbringningsteknik vil blive overholdt på husdyrbruget efter projektets gennemførelse. Udover en redegørelse for BAT skal [...]

Indholdsfortegnelse — 0,9%

Husdyrvejledning Ny husdyrregulering Introduktion til ny husdyrregulering Tidslinje Overgangsregler Bortfald af arealvilkår og -betingelser Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. Bekendtgørelsens område 2. Lokalisering af dyrehold 3. Indretning af stalde 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg 5. Opbevaring af fast gødning 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. 8. Indretning af afløb 9. Drift og vedligeholdelse 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm. 11. Harmoniregler 12. [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 0,7%

[...] eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-natur, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 0,7%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Fosfor — 0,7%

[...] beregnes ud fra fosforfraførslen fra afgrøderne ved det valgte standardsædskifte på hele det ansøgte areal (arealet i ansøgt drift). Der anvendes normtal for fosforfraførslen uanset udbytteniveau. Fosfortilførslen Fosfortilførslen beregnes i nudrift som fosfor ab lager fra husdyrproduktionen i nudrift samt nettotilførslen til bedriften (beregnet ud fra gennemsnittet for tilførsler og fraførsler de sidste 5 år) fra andre bedrifter. Såfremt husdyrbruget er udvidet inden for de sidste 5 år, er det gennemsnittet for perioden siden sidste udvidelse. [...]

Vandforbrug - Vurdering — 0,7%

[...] ansøgningen anførte om ressourceforbruget af energi er i overensstemmelse med princippet om anvendelse af BAT. Du kan se nærmere om vandforbrug i relation til BAT i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion. IE-husdyrbrug skal ved ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 orientere sig heri. Selvom andre husdyrbrug end IE-husdyrbrug ikke er forpligtede hertil, jf. MKN- 130-00464 (19.04.2010), kan kommunen måske alligevel finde inspiration til hvilke elementer, som kunne være relevante for kommunen at vurdere ved [...]

Energiforbrug - Vurdering — 0,7%

[...] ansøgningen vedrørende ressourceforbruget af energi, er i overensstemmelse med princippet om anvendelse af BAT. I forhold til BAT gælder det om at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende installationer - for eksempel ventilationsanlæg - løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt, samt at eventuel overskudvarme udnyttes andre steder på anlægget. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere energiforbruget [...]

Fosfor - Vilkår — 0,5%

[...] beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2. Vilkår i relation til BAT: Husdyrgodkendelseslovens § 27 og husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 11. Vil du vide mere? Se afsnittet Fosfor, vurdering, vil du vide mere . Vilkår i relation til BAT: Såfremt det er relevant at stille [...]

Eksempel 2. IE-direktivet — 0,5%

[...] grundvand. Vilkåret stilles for at undgå, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport. Er den nye BAT-konklusion offentliggjort, inden godkendelsen blev givet, vil de supplerende vilkår skulle tage højde for den nye BAT-konklusion. Det bemærkes, at EU-Kommissionen [...]

Overgangsordninger — 0,5%

[...] grundvand. Vilkåret stilles for at undgå, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport. Er den nye BAT-konklusion offentliggjort, inden godkendelsen blev givet, vil de supplerende vilkår skulle tage højde for den nye BAT-konklusion. Det bemærkes, at EU-Kommissionen [...]

Teknologiblade — 0,5%

Som fagligt grundlag for BAT-standardvilkårene er der indsamlet eksisterende viden om en række teknologier til begrænsning af udledningen af ammoniak og fosfor fra en række husdyrproduktioner. På baggrund heraf udarbejdes kortfattede beskrivelser af effekt og økonomi for de teknologier, som vurderes at have tilstrækkelig dokumenteret miljøeffekt. Teknologibladene er vejledende og anvendes til at opfylde standardvilkår for konkrete produktionsgrene. I Teknologibladene vurderes, hvorvidt en teknik kan anvendes til at fastsætte og opfylde emissionskrav. Der er således [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011