Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,6 seconds and yielded 30 results.

Lugt — 4,8%

[...] passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. § 6 og § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring. … [...]

Godkendelsespligt — 4,1%

[...] husdyrregulering" . Ved udskiftning af udbringningsarealer eller tilføjelse af nye udbringningsarealer kan der dog være fastlagt krav om anmeldelse i anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b. Vil du vide mere? Sådan ansøger eller anmelder du Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk. Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen. Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Lugt Vurdering — 3,3%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er sålydende: "i enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse f.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand". Det skal understreges, at ansøger ikke har krav på, at kommunerne følger denne mulighed. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11 er sålydende: "§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. [...]

Godkendelsespligt - Vurdering — 2,7%

[...] Godkendelsespligten gælder kun for frivillige handlinger fra virksomhedens side, hvorfor ændringer som følge af f.eks. tilsyn, indskærpelser og efterkommelse af et påbud om fysisk lovliggørelse ikke udløser godkendelsespligt. Ændringer i beregningen af antallet af dyreenheder e.l. udløser heller ikke godkendelsespligt. Med hensyn til hændelig undergang beror det på en konkret vurdering om en mindre del (f.eks. en stald i et anlæg) kan genopføres efter en brand uden forudgående godkendelse. Det kræver i givet fald som minimum, at den nye stald har samme [...]

Faste afstandskrav — 2,5%

[...] passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til spildevand) placering i forhold til omgivelserne. Planen skal forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaringer. På en af de målefaste oversigtsplaner skal de nærmeste naboers placering i forhold til de enkelte produktionsbygninger også fremgå. Oversigtsplanerne skal vise de relevante afstande fra stalde mv. til nabobeboelse. Herudover bør du beskrive zoneforholdene, [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 2,5%

[...] Som eksempler på konkrete vandområder, der vurderes at være særligt sårbare er: Lukkede fjorde som f.eks. Hjarbæk Fjord og Norsminde Fjord, norer som f.eks. omkring Fyn og brakvandssøer som f.eks. Saltbæk Vig og Nissum Fjord. For landbrugsarealer, der afvander til sådanne vandområder, er beskyttelsesniveauet fastsat som et lavere husdyrtryk per hektar end de generelle harmoniregler giver mulighed for med det formål at få en lavere nitratudvaskning. Beskyttelsesniveauet afhænger desuden af reduktionspotentialet, [...]

Offentlighed og høring — 2,3%

[...] lovens § 55, stk. 5. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at give eller afslå godkendelse, informerer kommunalbestyrelsen således offentligheden, og stiller den relevante information til rådighed. Informationen omfatter indholdet af godkendelsen med eventuelle vilkår, kommunalbestyrelsens vurdering af de indkomne kommentarer og spørgsmål fra offentligheden, hvordan offentligheden har været inddraget samt om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste

Virkemidler på arealer — 2,3%

[...] Plantedirektoratet. Flere efterafgrøder end krav ifølge gødningsregnskabet Herved forstås, at hvis f.eks. det generelle krav ifølge Fødevareministeriets regler om efterafgrøder er 10 %, så vil en angivelse af 5 % af ”samlet areal med efterafgrøder udover PD krav” i ansøgningsskemaets afsnit "Grundlæggende arealoplysninger" betyde, at kravet til arealet med efterafgrøder øges til 15 %. De ekstra efterafgrøder skal altid regnes som udover den til enhver tid lovpligtige andel efterafgrøder. Hvis den lovpligtige andel øges vil det samlede krav for bedriften således øges [...]

Landskab og planforhold — 2,3%

[...] (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning, beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.) redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer. Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning omkring bygningen eller belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlægdele. Du [...]

Offentlighed og høring - Vurdering — 2,1%

[...] Definitioner "Offentligheden" betyder enhver, der kan have interesse for sagen. Offentligheden omfatter f.eks. også foreninger og organisationer omfattet af lovens §§ 61 og 62. Ved offentligheden forstås således i det følgende en bredere kreds end blot naboer og klageberettigede. Den brede offentlighed nås f.eks. ved annoncering i egnede medier, der har en bred dækning af det aktuelle område. "Naboer" er ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Partshøring efter forvaltningsloven Husdyrgodkendelseslovens [...]

Markoplysninger — 1,9%

[...] sædskifte som referencesædskiftet. Retsgrundlag Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. F skal ansøger indlevere (korrekte) oplysninger om: 24) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet. 25) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning [...]

Faste afstandskrav - Vurdering — 1,7%

[...] der, hvor anlægget er beliggende. Det er uden betydning, hvem der konkret er ejer af nabobeboelsen (f.eks. ansøger selv), og hvad vedkommende konkret måtte have accepteret. Afstanden skal være mere end 50 m fra det anlæg, hvor udvidelsen finder sted. Bortset fra hestepensioner og rideskoler kan der ikke dispenseres. Afstandskravene i § 8 For hver enkelt nybyggeri af stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg samt ensilage-opbevaringsanlæg skal det kontrolleres, om husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, er overholdt. Reglen gælder kun nybyggeri og anlæg, der undergives [...]

Biaktiviteter — 1,7%

[...] husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Det kan f.eks. typisk være drift af et biogasanlæg, komposteringsanlæg større halmfyr, dambrug e.l. Hvis sådanne biaktiviteter kræver forudgående godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller screening mv. efter VVM-reglerne, er det vigtigt, at du søger herom samtidig med din ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Det skyldes, at de to godkendelser skal gives samtidig. Retsgrundlag Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 har følgende ordlyd: § 8. For [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 1,7%

[...] materialevalg for byggeriet. Hvis du vurderer, at den ønskede placering strider mod landskabelige hensyn - f.eks. som angivet i kommuneplanen - skal du i dialog med ansøger anvise en anden placering, eller - hvis der ikke kan findes en anden placering - meddele afslag, jf. lovens § 19, nr. 2, jf. 32. Placeringen af en bygning kan eksempelvis stride mod landskabelige hensyn, fordi den vil skæmme særlige udsigter eller vil kunne ses over store afstande. Se nedenfor hvordan afvejningen kan gennemføres i praksis . Der gælder særlige regler for gyllebeholdere, der placeres fritliggende [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 1,4%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017 . Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017. For mere uddybende information henvises til Folketingets behandling af lovforslaget , og særligt til bemærkningerne til lovforslaget som fremsat (fra side 12 i dokumentet). Mere baggrundsinformation om lovændringen, bl.a. faglige rapporter, kan findes på Miljøstyrelsens side [...]

Markoplysninger - Ansøgning — 1,4%

[...] sædskifte som referencesædskiftet. Retsgrundlag Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. F skal ansøger indlevere (korrekte) oplysninger om: 24) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet. 25) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning [...]

Overgangsordninger — 1,4%

[...] Ansøgningstidspunktet På husdyrgodkendelsesområdet er det typiske, at nye regler gælder fra ansøgningstidspunktet. F.eks. kan følgende formulering være anvendt: ”Kommunalbestyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet behandler sager efter de hidtil gældende regler, når anmeldelsen eller ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 15. januar 2016.” Eksempel 2. IE-direktivet Der er fastsat særlige regler om overgangsordningen for IE-husdyrbrug, som er begrundet i overgangsordningen i IE-direktivet. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: [...]

Nitrat (overfladevand) - Ansøgning — 1,2%

[...] lokaliseringsovervejelser i forhold til omgivelser, der er følsomme over for emissioner eller gener fra virksomheden (f.eks. boligområder, rekreative områder, vandforsyningsanlæg, søer eller vandløb herunder dræn). Kommunen kan oplyse om de planlægningsmæssige bestemmelser i området. Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor. Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf. Punkt E 18. Oplysning [...]

Lugt Vilkår — 1,2%

[...] indrettes på en sådan måde, at hensynet til naboer tilgodeses for så vidt angår lugtgener. Det kan f.eks. være relevant at stille vilkår om placering af anlæg i forhold til nabobeboelser, vilkår om at foretage lugtbegrænsende foranstaltninger og vilkår til staldindretning. Vilkår bør generelt altid udformes i dialog med ansøger. Der bør ikke indsættes vilkår om overholdelse af krav, som allerede følger af lovgivning eller bekendtgørelser. Yderligere skal du sikre dig, at vilkårene altid er tilstrækkeligt klare, præcise og entydige, sådan at de vil kunne håndhæves om [...]

Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr — 1,2%

[...] ind eller ud af renden. Renderne placeres, så de bedst muligt sikrer opsamling af minkenes gødning, f.eks. under de yderste 25 cm af burene og 5 cm uden for burene. Eksisterende pelsdyrhaller til andre kødædende pelsdyr end ræve, der inden den 31. december 2016 var lovligt indrettet med gødningsrender med en bredde på mindre end 28 cm, må opretholde denne indretning, indtil gødningsrenderne skiftes ud pga. almindeligt slid eller indtil etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller på anlægget. Dette følger af overgangsbestemmelsen i § 51, stk. 3. Tilførsel af [...]

Dyrehold og management — 1,2%

[...] parametre. 3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt. [...]

Lokalisering af dyrehold — 1,0%

[...] forurening"? Begrebet "forøget forurening" skal forstås bredt, og kan omfatte tab af forurenende stoffer som f.eks. næringsstoffer (N og P), spildevand og gener ved lugt, fluer, støj m.v. Begrebet omfatter således både tab af forurenende stoffer fra og gener ved husdyrproduktionen. Ved vurderingen af om der er tale om forøget forurening, skal der ses bort fra eventuelle forureningsbegrænsende foranstaltninger. Heraf følger, at hvis en udvidelse eller en ændring medfører øget forurening, kan udvidelsen eller ændringen ikke ske inden for forbudszonen, selvom husdyrbruget på eget [...]

Overgangsordninger — 1,0%

[...] på et indholdsmæssigt rigtigt grundlag. Sagens oplysninger kan komme fra forskellige kilder. Der kan f.eks. være tale om materiale, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, om forskningsrapporter eller andet materiale, der offentliggøres. Når ny miljøfaglig viden er offentliggjort, og dermed gjort tilgængelig for kommunen, finder den nye viden anvendelse for både nye ansøgninger og verserende sager. I andre tilfælde kan der f.eks. være behov for at indhente oplysninger fra husdyrbruget. Det kan f.eks. [...]

Transport - Vilkår — 1,0%

[...] tidsrum. Endvidere kan der for husdyrbrugets egne køretøjer fastsættes vilkår om brug af særligt materiel f.eks. ved udkørsel af gylle. Såfremt der er mulighed for at vælge flere adgangsveje til husdyrbruget, kan der fastsættes vilkår om, at bestemte adgangsveje skal anvendes ved ind- og udkørsel med henblik på at minimere utilsigtede påvirkninger af omgivelserne. For husdyrbrugets egne køretøjer kan der endvidere stilles vilkår om, hvilke veje, der skal benyttes ved til- og frakørsel. I særlige tilfælde kan det være relevant at stille vilkår om, at til- og frakørsel af fodertransport, [...]

Energiforbrug — 1,0%

[...] energiforbruget, herunder hvad ansøger gør for at minimere energiforbruget i den forbindelse. Det kunne f.eks. være at beskrive, at overskudsvarmen for gyllekøling anvendes til opvarmning af stalde eller stuehus. Såfremt der kun er elmåler på det totale elforbrug anslås fordelingen på hhv. nye og eksisterende stalde. For de tal, der er angivet ved måleraflæsning, skal dette baseres på et gennemsnit af de fem forudgående år. For produktionsudstyret angives de tal for energiforbrug, der oplyses af leverandøren. Uddyb evt. resultatet af forbrug pr. stiplads i nudrift og ansøgt [...]

Projektets omfang — 1,0%

[...] fremgår af vilkår nr. {x, x, … og x}. Vilkåret bruges indledende til at fastsætte, hvad der helt overordnet er givet godkendelse til. Den tilladte produktion beskrives herefter så præcist som muligt under afsnittet "Dyrehold og management" vha. vilkårene D05 - D09. Fastholdelse af projektets forudsætninger (D02) Godkendelsen gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Vilkåret er ikke i sig selv nødvendigt, men det kan være virkningsfuldt som erstatning for detaljerede vilkår om tiltag, der er beskrevet

Ammoniaktab - Vurdering — 1,0%

[...] er dog vigtigt at være opmærksom på, at valg af virkemidler kan påvirke andre miljøforhold. Hvis der f.eks. vælges et nedsat proteinindhold i foderet som virkemiddel, nedsættes kvælstofindholdet i dyrenes gødning. Det giver en reduktion af ammoniaktabet fra stald og lagre, men samtidig et mindre indhold af kvælstof i den udbragte husdyrgødning og dermed en beregnet, mindre udvaskning af nitrat. Teknologier som gyllekøling, luftrensning og gylleforsuring vil øge husdyrgødningens kvælstofindhold og ved gylleforsuring forbedres derudover udnyttelsen af husdyrgødningen ved [...]

Biaktiviteter - Vurdering — 1,0%

[...] anden lovgivning, skal aktiviteten inddrages ved den samlede vurdering af forureningen fra anlægget, f.eks. i forhold til lugt, røg, støv eller støjgener. Selve biaktiviteterne er ikke reguleret af husdyrgodkendelsesloven, og kan derfor kun reguleres efter anden lovgivning -f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 42. Retsgrundlag Husdyrgodkendelseslovens § 68 har følgende ordlyd: § 68. Myndigheder, der træffer afgørelse om samme husdyrbrug efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven og efter miljøbeskyttelsesloven [...]

Nitrat (overfladevand) — 1,0%

[...] samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: .... 8) Beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning. .... Stk. 2. Kommunalbestyrelsen [...]

Bortfald af arealvilkår og betingelser — 1,0%

[...] begrænse fosforoverskud på udbringningsarealerne. Vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT kan f.eks. være krav om fosforindholdet i foderet. Afgræsning eller slæt for at fjerne kvælstof Vilkår om afgræsning eller slæt for at fjerne kvælstof fra naturarealer som følge af ammoniakdeposition bortfalder ikke. Årsagen er, at disse vilkår er stillet for at begrænse virkningerne af ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg. N og P ab dyr Anmeldeordningen for emissionsorienteret produktionstilpasning på husdyrbrug, der i forvejen har en tilladelse eller godkendelse [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011