Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,3 seconds and yielded 30 results.

Nitrat (overfladevand) — 15,9%

[...] stort husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart [...]

Nitrat (overfladevand) - Vurdering — 11,2%

Sådan gør du Du skal undersøge om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand er overholdt. Du kan se det ud af beregningerne i ansøgningsskemaets afsnit 5.2. Læs om hvad resultaterne af beregningerne betyder i afsnittet "Beregninger i husdyrgodkendelse.dk . Du skal herefter vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand. I den forbindelse skal du lægge vægt på, om arealerne afvander til sårbare Natura [...]

Nitrat (grundvand) — 8,5%

[...] IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag. Vær desuden opmærksom på, at kommunen skal træffe sin

Nitrat-Grundvand-Vurdering — 7,6%

[...] indvindingsområder, skal du undersøge, om de pågældende arealer eller dele af dem er omfattet af en indsatsplan for nitrat . For arealer, som er omfattet af en indsatsplan, skal der udarbejdes vilkår, som sikrer, at projektet er i overensstemmelse med indsatsplanen . For udbringningsarealer der ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde, men ikke er omfattet af en indsatsplan , skal du undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til grundvand er overholdt. Resultatet af udvaskningsberegningen angives i ansøgningsskemaets afsnit [...]

Virkemidler på arealer — 4,4%

På denne side vises en oversigt af virkemidler til begrænsning af nitratudvaskning til overfladevand og grundvand samt fosforoverskud. Der er desuden en kort redegørelse for de enkelte virkemidler. For yderligere oplysninger henvises til disse notater: Notat om standardsædskifter , Notat om fosforfraførsel med standardsædskifterne og Notat om efterafgrøder som virkemiddel i FarmN . Forskellig beregning af fosforfraførsel efter ansøgningstidspunkt Vær opmærksom på, at i ansøgninger indsendt fra og med den 10. april 2011, beregnes fraførslen af fosfor med afgrøderne [...]

Nitrat (overfladevand) - Ansøgning — 3,2%

[...] husdyrtryk (DE/ha), der må være på bedriftens udbringningsarealer, for at beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand kan overholdes. Beregningen sker på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer samt ud fra ansøgningssystemets kortværk over nitratklasserne, som definerer beskyttelsesniveauet for nitrat. Hvis du ønsker et højere dyretryk, kan du anvende en række virkemidler , der kan begrænse nitratudvaskningen til samme niveau som ved det dyretryk, som beskyttelsesniveauet umiddelbart [...]

Arealerne — 2,4%

[...] husdyrbrug producerer og afsætter til og modtager fra andre husdyrbrug, planteavlere eller biogasanlæg. Nitrat (overfladevand) Nitrat (overfladevand) indeholder en redegørelse for hvilken nitratpåvirkning af overfladevand, som markdriften giver anledning til, og hvilke krav der stilles til markdriften i den anledning. Nitrat (grundvand) Nitrat (grundvand) indeholder en redegørelse for hvilken nitratpåvirkning [...]

Fosfor - Vurdering — 2,4%

[...] godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn: ... 2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. § 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt. Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 [...]

Aftalearealer — 2,1%

[...] miljøet, jf. stk. 3. ... Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. ... § 25. Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand [...]

Arealer - Vurdering — 2,1%

[...] bedriften. Udbringningsarealerne skal primært vurderes efter reglerne om beskyttelsesniveauet for fosfor , Nitrat (grundvand) og Nitrat (overfladevand) - Vurdering . Arealer der ikke anvendes til udbringning Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 9, at miljøvurderinger i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter lovens §§ 10, 11, 12 og 16 skal følge det beskyttelsesniveau, som er fastsat i bilag 3. Ved denne miljøvurdering indgår kun udbringningsarealerne (harmoniarealerne) på bedriften, altså [...]

Påvirkning af natur - Vurdering — 1,8%

[...] godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn: ... 2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. § 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt. Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: [...]

Markoplysninger — 1,8%

[...] til ejede/forpagtede arealer og alternative arealer i forhold til aftalearealer. Kommunen kan derved konkret vurdere, i hvilket omfang og under hvilke betingelser de alternative udbringningsarealer kan erstatte angivne udbringningsarealer i ansøgningen. Fordelen for ansøger er, at han derved, uden at kontakte kommunen, kan anvende de alternative arealer i stedet for de oprindeligt angivne udbringningsarealer. Kommunen kan i sin vurdering anvende samme vejledningsmateriale, som gælder i forhold til anmeldelser af nye arealer. Grundlæggende arealoplysninger De grundlæggende [...]

Nitrat (grundvand) Ansøgning — 1,8%

[...] IT-ansøgningssystemet på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt område, og ikke for andre arealer. Vær opmærksom på, at ansøgningssystemets kortværk over nitratfølsomme områder er vejledende. Det er kommunerne, som har den nyeste viden om justeringer i udpegningen af de nitratfølsomme områder, hvilket kan betyde, at ansøgningen må vurderes på et andet grundlag. Vær desuden opmærksom på, at kommunen skal træffe [...]

Tidligere godkendelser — 1,8%

[...] stadig er den oprindelige lugtgene som de nye lugtgener skal forholde sig til. Ammoniakdeposition på kategori 3 naturområder er en miljøvurdering ud fra en beregning af merbelastningen, men dette er uproblematisk, da det er den oprindelige ammoniakbelastning som den ansøgte drift skal forholde sig til. Dette betyder helt konkret, at beregningen for de fire netop angivne parametre foretages således: 1) Den gamle ansøgning kopieres 2) Den oprindelige nudrift situation fastholdes 3) Ansøgt drift justeres til nye

Krydsoverensstemmelse (KO) — 1,5%

[...] Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, § 22, § 23 og § 26 for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand. Vejledningens afsnit "3. Indretning af stalde", "8. Indretning af afløb" og "9. Drift og vedligeholdelse" Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9. Vejledningens afsnit "4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg" Krav 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, § 12, § 22, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og 2, og § 26, for så [...]

Lugt — 1,5%

[...] stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. [...]

Markoplysninger - Ansøgning — 1,5%

[...] referencesædskifte Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Systemet fastlægger et referencesædskifte for alle bedriftens arealer, bortset fra arealer, der angives at have vedvarende græs per 1. januar 2007. For hver mark skal desuden aktivt vælges et sædskifte. Vælges samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker stilles ingen krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen, og referencesædskiftet anvendes i beregningerne af udvaskningen og fosforoverskuddet. Vælges der på mindst én [...]

Aftalearealer — 1,5%

[...] Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. ... § 25. Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 1,2%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Indholdsfortegnelse — 1,2%

Husdyrvejledning Ny husdyrregulering Introduktion til ny husdyrregulering Tidslinje Overgangsregler Bortfald af arealvilkår og -betingelser Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. Bekendtgørelsens område 2. Lokalisering af dyrehold 3. Indretning af stalde 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg 5. Opbevaring af fast gødning 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. 8. Indretning af afløb 9. Drift og vedligeholdelse 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm. 11. Harmoniregler 12. [...]

Nitrat-Grundvand-Vilkår — 1,2%

Sådan gør du Der henvises til vejledningens afsnit om nitrat til overfladevand, [...]

Fosfor — 1,2%

[...] husdyrgødning kan ikke indgå ved beregningen af fosfortilførslen i nudrift. I ansøgt drift beregnes fosfortilførslen ud fra den ansøgte tilførsel af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning til bedriften. Tilført fosfor med husdyrgødning beregnes ud fra normtal og beregnes ud fra den producerede mængde husdyrgødning på bedriften +/- tilført og fraført husdyrgødning til og fra andre bedrifter. Hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for et lavere fosforindhold i husdyrgødningen ved optimal fodring kan normtal korrigeres [...]

Nitrat (overfladevand) - Vilkar — 1,2%

Sådan gør du Hvis DEmax er mindre end det generelle harmonikrav, og ansøger ikke har valgt virkemidler som alternativ til det skærpede harmonikrav, skal du som kommunal sagsbehandler stille vilkår om det skærpede harmonikrav. Vilkåret skal stilles på bedriftsniveau, fordi det ikke kan kontrolleres [...]

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion — 0,9%

[...] følgende hensyn: 1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. 3) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.). 4) Hensynet til de landskabelige værdier. ... Påbud, forbud og revurdering ... [...]

Dyrehold og management — 0,9%

[...] den pågældende ejendom. 7) Valg af til- og frakørselsforhold. 8) Beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning. 9) Håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet. 10) Håndtering og opbevaring af affald. 11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, [...]

Lugt Vurdering — 0,9%

[...] Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til placering [...]

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 0,9%

[...] og bilag 1 og bilag 3). Betegnelsen ”spildevand” er i denne bekendtgørelse ændret til ”restvand” . Overfladevand fra ensilagepladser omfattes af definitionen, hvilket giver mulighed for, at dette kan sprinkles ud i løbet af vinteren (§ 3, nr. 8). Reglerne vedrørende lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder er udvidet til at omfatte alle erhvervsmæssige dyrehold (kapitel 2). Der er foretaget en sproglig ensretning af bekendtgørelsens henvisninger til vandløb og søer m.v. (§ 6, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1-3, § 30, stk. [...]

Ammoniakpåvirkning af natur — 0,9%

[...] Kommunen skal derudover altid vurdere, om naturarealer, der er en del af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område, vil kunne blive påvirket væsentligt af det ansøgte, eller om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for såkaldte bilag IV-arter. I givet fald skal kommunen foretage en nærmere vurdering af, om der for at undgå denne virkning skal stilles skærpede krav. Endelig skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakemissionen under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme [...]

Revurdering-Kommune — 0,9%

[...] husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 om beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat: Ved en regelmæssig revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne [...]

Revurdering — 0,9%

[...] for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat: Ved en regelmæssig revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011