Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind


Sådan gør du

Du bør som kommunal sagsbehandler altid stille vilkår til effektivitet og vedligeholdelse af støvfiltre fra ventilationsanlæg fra fjerkræproduktion og fodersiloer.

Øvrige støvvilkår vurderes ud fra om det kan give anledning til støvgener hos naboer. Som hovedregel vil det være relevant at fastsætte vilkår om vedligeholdelse, renholdelse og jævnligt serviceeftersyn med henblik på at sikre, at ventilationssystemet fungerer optimalt og ikke er årsag til unødige støvgener.

Det kan være relevant at fastsætte vilkår med henblik på at minimere mængden af støv i staldluften. Vilkår kan rettes mod optimal luftfugtighed, brug af godt og støvfrit strøelse samt et generelt højt hygiejneniveau. I særlige tilfælde vil der eventuelt kunne stilles vilkår om overbrusning i stalden i varme perioder (lovpligtigt i slagtesvinestalde).

I særlige tilfælde, hvor naboer ligger meget tæt på husdyrbrugets anlæg, kan det være relevant at fastsætte skærpede støvvilkår og herunder stille vilkår vedrørende blæsere til tørreriet og eventuelle flytbare suge/trykblæsere, lige som det kan være relevant at stille vilkår til indretning af fodersiloer med henblik på at minimere støvgener.

Etablering af læhegn omkring hele eller dele af staldanlægget kan medvirke til af afhjælpe støvgener.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27:

§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses,

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
...

Vil du vide mere?

Vilkårsbank

Rengøring af ventilationsanlæg (D42)

Ventilationsanlæggene i staldene skal rengøres hver {MÅNEDLIGT INTERVAL} måned som beskrevet i leverandørens manual.

Det vil kun i begrænset omfang være nødvendigt at regulere tiltag til begrænsing af støv. Det vil være tilfældet, hvis der ligger nabobeboelse eller bymæssig bebyggelse meget tæt på anlægget.

Støvfiltre til ventilationsafkast (D43)

Effektiviteten af støvfiltret skal være følgende: {ANFØR EFFEKTIVITET}. Støvfiltre til ventilationsafkast skal skiftes hver {MÅNEDLIGT INTERVAL} måned som beskrevet i leverandørens manual.

Det vil kun i begrænset omfang være nødvendigt at regulere tiltag til begrænsing af støv. Det vil være tilfældet, hvis der ligger nabobeboelse eller bymæssig bebyggelse meget tæt på anlægget.

Støvgener fra fodersiloer (D44)

Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

Det vil kun i begrænset omfang være nødvendigt at regulere tiltag til begrænsing af støv. Det vil være tilfældet, hvis der ligger nabobeboelse eller bymæssig bebyggelse meget tæt på anlægget.
  Name Size
- Åkander.jpg 81,83 KB

Version 2.0 - 14. januar 2011