Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Generelt om BAT og miljøteknologi

RSS

Principper for BAT

Krav til anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Efter husdyrgodkendelseslovens § 19 skal kommunen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse eller godkendelse sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at tilladelsen eller godkendelsen er i overensstemmelse med hensynet til omgivelserne.

Kravet om forebyggelse og begrænsning af forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik stammer fra IPPC-direktivet, der nu er erstattet af IE-direktivet. Forkortelsen BAT er afledt af ”Best Available Techniques” fra den engelske udgave af direktivet.

Bedste tilgængelige teknik er defineret nærmere i IE-direktivets artikel 3, nr. 10. Definitionen fremgår af figur 1 nedenfor. Når den bedste tilgængelige teknik skal bestemmes, skal der især tages hensyn til punkterne i IE-direktivets bilag III.

Figur 1. IE-direktivets definition af BAT

Figur 1. IE-direktivets definition af BAT


BAT er en standard, der udvikler sig i takt med teknologien

BAT er ikke en statisk størrelse men derimod en retlig standard, der ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Ved stillingtagen til BAT skal ansøger og kommune således altid inddrage de muligheder, som udviklingen inden for miljøteknologi medfører i forhold til begrænsning af forurening fra husdyrbrug. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Principper for anvendelse af BAT

Selvom BAT er et dynamisk begreb, gælder der en række principper, som kommunen skal tage hensyn til i forbindelse med anvendelse af BAT. Disse principper er beskrevet nedenfor.

Vurdering af hvad der er økonomisk og teknisk muligt

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering.

Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten – der er med andre ord krav om proportionalitet. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til størrelsesøkonomiske forhold – nogle teknikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug (§ 12) end for de mellemstore husdyrbrug (§ 11).

BAT-krav gælder for alle ansøgere inden for branchen

De krav, som kommunen stiller på baggrund af BAT, gælder alle ansøgere inden for den pågældende branche uanset lokalitet. Det har derfor ikke betydning for fastlæggelsen af BAT, om det enkelte husdyrbrug ligger i nærheden af sårbare naturområder.

Kommunen kan ikke kræve anvendelse af bestemt teknik

Et af de af væsentligste formål med BAT er at kunne tjene som grundlag for fastsættelse af emissionsgrænseværdier for relevante forureningsparametre som for eksempel ammoniak. Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier kan kommunen ikke stille krav om, at ansøger anvender en bestemt teknik eller teknologi. Det er befordrende for den teknologiske udvikling, at der ikke lægges unødige begrænsninger på ansøgers manøvrerum og innovationspotentialet indenfor miljøteknologi.

Kommunen skal stille vilkår til teknikker valgt af ansøger

Derimod skal kommunen stille vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger selv har valgt til opfyldelse af de af kommunen fastlagte emissionsgrænseværdier. Der henvises til indretnings- og kontrolvilkårene i teknologibladene. Vilkårene skal altid tilpasses i forhold til den valgte teknologi. Der kan f.eks. være særlige forhold afhængig af type eller mærke.

BAT kan betyde skærpelse af generelle beskyttelsesniveauer

BAT kan godt indebære, at forureningen skal nedbringes yderligere i forhold til krav, som følger af de generelle beskyttelsesniveauer fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Information om BAT og BREF-processen

Du kan få mere generel information om BAT og processen for udarbejdelse af BREF (BAT reference documents) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vejledning til kommunens BAT-vurderinger

Hvis der er tale om et IE-husdyrbrug, skal kommunen bruge EU-kommissionens relevante BAT-konklusioner ved fastsættelse af niveauet for BAT samt miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

For øvrige husdyrbrug skal kommunen tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår, jf. Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

For husdyrbrug, hvor der ikke er udarbejdet BAT-standardvilkår, skal kommunen tage udgangspunkt i principperne i BAT-standardvilkårene og følge praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet.

BAT-konklusioner

Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Når en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, fastsætter Miljøstyrelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regler om anvendelsen af BAT-konklusionen. Indtil dette er sket, skal kommunen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug.

BAT-konklusion offentliggjort 21. februar 2017

BAT-konklusionerne fra BREF-processen for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin blev publiceret i EU-tidende d. 21. februar 2017. Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at BAT-konklusionerne i meget vid udstrækning allerede er indeholdt i den gældende regulering. Miljøstyrelsen har dog iværksat en nærmere analyse af BAT-konklusionerne, der forventes tilendebragt, således at BAT-konklusionerne vil indgå i ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der udmønter den nye husdyrregulering pr. 1. august 2017.

Særligt for IE-husdyrbrug

Ved IE-husdyrbrug forstås:
 1. 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer,
 2. 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 3. 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ

Kommunen skal anvende BAT-standardvilkårene og lægge relevante BAT-konklusioner/BREF-dokumenter til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende. Dette omfatter alle nye og ajourførte BAT-konklusioner relevante for husdyrbrug.

Det er offentliggørelsen i EU-Tidende, der er det relevante tidspunkt i forhold til kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at anvende BAT-konklusionerne i forbindelse med godkendelser og revurderinger.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdier

Kommunen fastsætter emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne.

Der er dog undtagelsesvist mulighed for at fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier og mulighed for at dispensere fra BAT-konklusionerne ved afprøvning og anvendelse af ny teknik.

Emissionsgrænseværdierne skal enten fastsættes for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne eller med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne.

Hvis emissionsgrænseværdierne fastsættes med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er fastsat i BAT-konklusionerne, skal kommunen fastsætte vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser, som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik.

Derudover skal kommunen fastsætte vilkår om, at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst én gang årligt og sende det til kommunen.

Hvis der er fastsat emissionsgrænseværdier med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne, skal kommunen mindst én gang årligt vurdere resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning og kontrollere, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedst tilgængelige teknik i BAT- konklusionerne.

Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår skal anvendes uanset niveauet for emissionsgrænseværdierne i BAT-konklusionerne, når Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår er strengere.

Andre regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller anden gældende lovgivning kan også kræve strengere vilkår, end hvad emissionsgrænseværdierne medfører.

Mulighed for lempeligere emissionsgrænseværdier

I særlige tilfælde kan kommunen fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end BAT-konklusionerne, når:

 1. det vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af
 2. anlæggets geografiske placering,
 3. de lokale miljøforhold eller
 4. anlæggets tekniske egenskaber,
 5. fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening, og
 6. der opnås et højt beskyttelsesniveau af miljøet som helhed.

Kommunens vurdering og begrundelse for anvendelsen skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering.

Kommunen skal sende en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når denne undtagelsesmulighed er anvendt. Afgørelsen fremsendes til mst@mst.dk. Det skal fremgå af titelfeltet på mailen, at afgørelsen fremsendes pga. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 18. På mailen anføres: T.O. ihht HGB § 18, afgørelse af dd.mm.åååå fra XXX Kommune, j. nr. MST-1249-00558.

Dispensation ved afprøvning og anvendelse af ny teknik

Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse af et IE-husdyrbrug dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne, med henblik på afprøvning og anvendelse af ny teknik.

Betingelser for dispensation:
 • Der kan kun meddeles dispensation én gang per husdyrbrug per ny teknik og højst i en periode på ni måneder.
 • Der kan ikke gives dispensation, hvis andre regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesloven eller anden gældende lovgivning er til hinder herfor.
 • Der kan ikke gives dispensation, hvis husdyrbruget ligger i bynært område eller i et habitatområde.

Der kan kun gives dispensation til en ny teknik eller teknologi, der kan medføre enten en generelt højere eller mindst samme beskyttelse af miljøet og færre omkostninger end de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt.

Habitat- og VVM-direktivet
Reglen om, at dispensationen gives i en godkendelse, er medtaget af hensyn til overholdelsen af habitat- og VVM-direktivet. VVM er integreret i godkendelsen, og habitatbekendtgørelsen kræver en vurdering ved miljøgodkendelser. Kommunen skal sende en kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen, når denne undtagelsesmulighed er anvendt. Dispensationen fremsendes til mst@mst.dk. Det skal fremgå af titelfeltet på mailen, at afgørelsen fremsendes pga. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19. På mailen anføres: T.O. ihht HGB § 19, dispensationen af dd.mm.åååå fra XXX Kommune, j. nr. MST-1240-00559.

Overgangsregler

Kommunen skal behandle sager efter de hidtil gældende regler, når ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug, undtagen IE-husdyrbrug, er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013.

Sager om ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunen, behandles efter de hidtil gældende regler, hvis godkendelsen meddeles inden den 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest denne dato.

Hvis kommunen, hvor overgangsbestemmelsens stk. 3 og 4 er anvendt, konstaterer, at den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke kan være i drift senest den 7. januar 2014, meddeler kommunen påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 3, der supplerer vilkårene i godkendelsen efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, medmindre vilkårene allerede opfylder bekendtgørelsens regler.

Ved den supplerende vilkårsstillelse skal kommunen have fokus på opfyldelsen af følgende nye regler:
 1. § 13, stk. 1, nr. 3, sidste punktum, det vil sige krav om årlig indberetning af resultaterne af emissionsovervågningen.
 2. § 13, stk. 1, nr. 4, vilkår om regelmæssig vedligeholdelse og overvågning.
 3. 13, stk. 1, nr. 15, vilkår om begrænsning af anvendelse af relevante farlige stoffer for at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand. Vilkåret stilles for at undgå, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport.
 4. Er den nye BAT-konklusion offentliggjort, inden godkendelsen blev givet, vil de supplerende vilkår skulle tage højde for den nye BAT-konklusion. Det bemærkes, at EU-Kommissionen endnu ikke har offentliggjort en BAT-konklusion for husdyr.

De supplerende vilkår skal så vidt muligt suppleres med en frist for opfyldelse af påbuddet inden den 7. januar 2014.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

BAT og minkproduktion
NMK-131-00102 30. oktober 2012
NMK-130-00002 21. december 2011

Principiel afgørelse om anvendelse af BAT
NMK-132-00042 3. maj 2011

Version 2.0 - 14. januar 2011