Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tidligere godkendelser

RSS
Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 27 mar 2017

§§ 9 og 10 i lov nr. 204 af 28/02/2017 om ny regulering af husdyrbrug m.v. (overgangsregler)
§§ 10, 11, 12 og 103 i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016)
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler undersøge, om husdyrbruget er omfattet af en tidligere miljøgodkendelse. Hvis det er tilfældet, skal du afklare, om en ansøgt udvidelse/ændring skal godkendes ved en tillægsgodkendelse eller ved en samlet godkendelse af husdyrbruget.

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, er det udgangspunktet, at der godkendelsen skal omfatte hele husdyrbruget. Godkendelse kan i så fald kun gives i form af en tillægsgodkendelse til den eksisterende godkendelse i tilfælde, hvor en udvidelse/ændring måtte kunne adskilles fra den eksisterende produktion.

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse i tilfælde, hvor udvidelsen/ændringen ikke medfører, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides, jf. § 12, stk. 2.

Vil du vide mere?

Baggrund

Husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 2, og § 12, stk. 2, omhandler "godkendelse af det samlede husdyrbrug". Lovens § 11, stk. 3, og § 12, stk. 3, omhandler derimod "godkendelse af udvidelsen eller ændringen". Første gang der meddeles godkendelse efter lovens § 11 eller § 12, skal godkendelsen dog omfatte hele anlægget, jf. lovens § 103, stk. 2.

I forarbejderne til husdyrgodkendelsesloven omtales de situationer, hvor der skal gives henholdsvis en tillægsgodkendelse og en samlet godkendelse af et husdyrbrug.

I lovbemærkningerne til husdyrgodkendelseslovens § 11 er anført følgende:

"Godkendelsen omfatter hele husdyrbruget og herved både de eksisterende og nye anlæg samt bedriftens samlede arealer. Det generelle krav til ammoniakreduktion vil dog kun blive stillet til nyanlæg eller til staldanlæg, der renoveres, jf. bemærkningerne til § 34, stk. 3. For senere udvidelser eller ændringer er det udvidelsen eller ændringen, der vurderes og godkendes i forhold til det samlede husdyrbrug samt bedriftens arealer i forhold til den allerede meddelte godkendelse."

I lovbemærkningerne til husdyrgodkendelseslovens § 12 er anført følgende:

"I modsætning til godkendelser af husdyrbrug fra 75 dyreenheder, hvor der er tale om en godkendelse af hele husdyrbruget første gang der sker en udvidelse, er husdyrbrug omfattet af § 12 allerede godkendt efter miljøbeskyttelsesloven, jf. dog verserende sager, som er omfattet af overgangsreglerne i forslagets kapitel 10. Som udgangspunkt er det alene udvidelsen eller ændringen, der skal godkendes som et tillæg til den allerede eksisterende miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis der er givet godkendelse efter forslagets § 12, stk. 2, skal godkendelsen af udvidelsen eller ændringen gives som et tillæg til denne godkendelse. I tilfælde, hvor den eksisterende produktion ikke kan adskilles fra udvidelsen eller ændringen, eller hvor der er skærpede krav til eksempelvis ammoniaktabet eller lugtgener, kan det dog være nødvendigt at tage vilkår op for hele husdyrbruget og tilpasse godkendelsen i forhold til den eksisterende godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Det generelle krav til ammoniakreduktion vil dog kun blive stillet til nyanlæg eller staldanlæg, der renoveres, jf. bemærkningerne til § 34, stk. 3."

I lovbemærkningerne til husdyrgodkendelseslovens § 103 er anført følgende:

"Det foreslås i stk. 2, at første gang der meddeles godkendelse efter lovforslaget, skal godkendelsen omfatte hele husdyrbruget samt bedriftens arealer, uanset om der er tale om en udvidelse, hvor grænsen for godkendelsespligt passeres, eller der er tale om udvidelse eller en ændring omfattet af § 11, stk. 3, og § 12, stk. 3. Der skal således foretages en vurdering af hele husdyrbruget samt bedriftens arealer, første gang kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning om udvidelse eller ændring."

Bemærk at der fra 2. marts 2017 ikke længere skal vurderes arealer.

Tillægsgodkendelse eller samlet godkendelse?

Tidligere godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Hvis der er tale om en udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, der er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven, men endnu ikke er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven, kan godkendelsen kun gives i form af et tillæg, hvis ændringen/udvidelsen kan adskilles fra den eksisterende produktion. Dette er fastslået af Miljøklagenævnet i to afgørelser af 31. marts 2009 (j.nr. 130-00176 og j.nr. 130-00163) og en afgørelse af 15. maj 2009 (j.nr. 130-00073). Miljøklagenævnet har endvidere lagt vægt på, om udvidelsen var omfattende, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 26. maj 2009 (j.nr. MKN-130-00044).

Henset til, at det ved vedtagelsen af husdyrgodkendelsesloven var forudsat, at så mange sager som muligt skulle afgøres efter reglerne i denne lov, må adgangen til at give tillægsgodkendelser i denne situation være forholdsvis snæver. For udvidelser/ændringer af husdyrbrug, der ikke i forvejen er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven men efter miljøbeskyttelsesloven, må der således kræves en godkendelse af hele husdyrbruget, hvis udvidelsen/ændringen ikke kan adskilles fra den eksisterende produktion.

Hvis kommunen vurderer, at det ikke er muligt at adskille forureningen fra udvidelsen/ændringen fra forureningen fra den eksisterende produktion, skal sagen behandles som en ansøgning om en ny samlet godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, jf. § 103, stk. 2. Se eksempelvis Miljøklagenævnets afgørelse af 31. marts 2009, j.nr. MKN-130-00163:

Links til afgørelser fra Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnets afgørelse af 26. maj 2009 (j.nr. 130-00044)
Miljøklagenævnets afgørelse af 15. maj 2009 (j.nr. 130-00073)
Miljøklagenævnets afgørelse af 26. juni 2009 (j.nr. 130-00338)
Miljøklagenævnets afgørelse af 31. marts 2009 (j.nr. 130-00176)
Miljøklagenævnets afgørelse af 31. marts 2009 (j.nr. 130-00163)


Tidligere godkendelse af husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens § 11 eller § 12

Hvis et husdyrbrug har en tidligere godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 eller § 12, skal udvidelser og ændringer omfattet af lovens § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, godkendes ved et tillæg til denne godkendelse.

Ved en udvidelse, der medfører en overskridelse af grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, og som derfor er omfattet af lovens § 12, stk. 2, skal der derimod foretages en godkendelse af det samlede husdyrbruget, selvom der foreligger en tidligere godkendelse efter lovens § 11.

Tidligere tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10

Efter husdyrgodkendelseslovens § 10 kan der søges om tilladelse i en situation, hvor der allerede foreligger en tilladelse efter denne bestemmelse. Der kan således ansøges om udvidelse/ændring efter § 10, stk. 3, i tilfælde, hvor der allerede foreligger en tilladelse efter § 10, stk. 2. I sådanne tilfælde gælder de samme principper for fastsættelse af vilkår m.v. som i forbindelse med tillægsgodkendelser, jf. herom nedenfor.

Hvordan gives en tillægsgodkendelse?

Generelt

Ved en tillægsgodkendelse er det den ansøgte udvidelse/ændring, der skal vurderes med hensyn til anvendelsen af bedste tilgængelige teknik og påvirkningen af omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Der kan fastsættes vilkår for de ændringer der foretages, dvs. den udvidelse der foretages samt eventuelle ændringer af eksisterende forhold som følge af det ansøgte, herunder udvidelse og ændring af udbringningsarealer. Vurderingen af om, miljøgodkendelse af det ansøgte på de pågældende vilkår vil medføre en væsentlig virkning på miljøet, foretages således på grundlag af den ansøgte udvidelse/ændring samt eventuelle ændringer af eksisterende forhold som følge af det ansøgte.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2, at udvidelser eller ændringer af husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, ikke kan godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet.

I den forbindelse fremgår det af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 3, at der ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt, der er fastlagt i bilag 3, overskrides, at der derudover ikke må være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.

Udgangspunktet er, at kommunen ved tillægsgodkendelser ikke kan skærpe de vilkår, der er fastsat i den oprindelige godkendelse. Dog kan ansøgeren være nødt til at acceptere, at forureningens omfang fastholdes på det oprindelige niveau gennem vilkår for den samlede virksomheds drift. Den praktiske konsekvens heraf kan så være, at ansøgeren er tvunget til at gennemføre forureningsbegrænsninger på de bestående anlæg m.v. Det må derfor antages, at der ved udvidelser eller ændringer kan fastsættes vilkår om begrænsning af forurening fra det eksisterende husdyrbrug, hvis formålet hermed alene er at sikre, at forureningen efter udvidelsen eller ændringen ligger på det hidtidige niveau.

Ved en godkendelse af en udvidelse eller ændring meddelt som et tillæg til en eksisterende godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven, kan det være nødvendigt at stille skærpede krav til eksempelvis ammoniaktabet eller lugtgener.

Se i øvrigt Skov- og Naturstyrelsens notat af 7. september 2007, som omhandler omfanget af vurdering og vilkårsfastsættelse i en tillægsgodkendelse efter lovens § 12, stk. 3, til husdyrbrug, som allerede er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven.

Beregningerne ved tillægsgodkendelser

Det kræver indtil videre visse supplerende beregninger, såfremt der skal ansøges om en ændring eller udvidelser på et husdyrbrug, som allerede har fået meddelt en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven efter 1/1 2007. Læs mere om beregningerne under fanebladet "Ansøgning".

Links til afgørelser fra Miljøklagenævnet

Vilkår

Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om tidligere godkendelser


Version 2.0 - 14. januar 2011