Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tidligere vejledning

RSS

I dette afsnit findes tidligere vejledning på husdyrområdet. Det tidligere vejledningsmateriale er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningen, hvor det har været relevant.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen 2012 - 2016

Vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsens regler blev i 2012 - 2016 offentliggjort i dette afsnit. Vejledning, som stadig var relevant, er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens vejledning om beholderbarrierer og alarmer

Reglerne om gyllealarmer og beholderbarrierer blev indført i 2011, og Miljøstyrelsen udsendte efterfølgende denne vejledning om reglerne. Vejledningen er senere indarbejdet i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Fortolkning af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler før 2011

Før 2011 blev vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsens regler offentliggjort på Miljøstyrelsens almindelige hjemmeside om landbrug. De fleste af disse vejledningstekster er fra før 2007. Vejledning, som stadig var relevant, er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Pelsdyrbekendtgørelsen

Der har tidligere været offentliggjort vejledning om pelsdyrbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside. De fleste af disse vejledningstekster er fra før 2007.

Husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af arealerne

Indtil 2. marts 2017 omfattede vurderingen af ansøgninger efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 og 12 arealer uden for husdyrbrugets anlæg. Miljøvurderingen omfattede primært arealer til udbringning af husdyrgødning fra husdyrbruget, der skulle have tilladelsen eller godkendelsen. Desuden kunne der i nogle tilfælde gives en godkendelse efter § 16 alene til arealerne på en anden bedrift, hvortil der var aftale om overførsel af husdyrgødning fra husdyrbruget.

Med ændringen af loven med ikrafttrædelse 2. marts 2017 overgik reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning til generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse.

Anmeldeordning for udskiftning af arealer

Med ændringen af husdyrgodkendelsesloven med ikrafttrædelse 2. marts 2017 overgik reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning til generelle regler uden krav om forudgående tilladelse eller godkendelse. Anmeldeordningen for udskiftning af arealer blev hermed overflødig og blev ophævet.

Lugt fra pelsdyranlæg

Indtil 2014 blev lugt fra pelsdyrfarme reguleret vha. faste afstandskrav. Derfor blev der vejledt om lugt fra pelsdyranlæg særskilt. Nu findes der modeller for beregning af emission og spredning af lugt fra minkfarme, og derfor indgår vejledning om lugt fra pelsdyr i vejledningens hovedside om lugt ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.

FAQ om husdyrreglerne

Fra 2007 til 2009 offentliggjorde Miljøstyrelsen (før 1. oktober 2007, Skov- og Naturstyrelsen) en række FAQ'er om hovedsagelig reglerne i husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

FAQ'erne indeholdt dog også vejledning om regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blev indført samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007 samt praktiske spørgsmål om overgangen til de nye regler.

FAQ'er, som stadig var relevante, er indarbejdet i wiki-husdyrvejledningens nuværende afsnit om miljøgodkendelse og afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Skov- og Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Vejledningen blev offentliggjort samtidig med husdyrgodkendelseslovens ikrafttrædelse 1. januar 2007. De fleste af emnerne i vejledningen er senere indardbejdet i wiki-husdyrvejledningen.

Vejledningens afsnit om § 10-tilladelser er dog ikke indarbejdet i wiki-husdyrvejledningen.


Version 2.0 - 14. januar 2011