Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

RSS
DENNE SIDE ER FORÆLDET
SIDEN VISES KUN FOR AT HOLDE HUSDYRVEJLEDNINGENS HISTORIK TILGÆNGELIG


Dette afsnit indeholder vejledning om reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tilføjelsen af vejledning om husdyrgødningsbekendtgørelsen foretages gradvist, så der i en periode vil findes vejledning om bekendtgørelsens regler både her i wiki-vejledningen og på Miljøstyrelsens hjemmeside om landbrug.Ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. august 2013

Ændringer i bekendtgørelsen omfattede bl.a. DE-omregningsfaktoren for mink og mulighed for, at forsuring kan anvendes som alternativ til nedfældning på sort jord.

Ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. august 2012

I dette afsnit gennemgås de væsentligste af de ændringer, der blev foretaget gennem bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012. Ændringerne blev bl.a. foretaget som opfølgning på EU-Kommissionens præåbningsskrivelse vedrørende nitratdirektivet.

Halmludning

Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm. Der gives dog en generel dispensation fra forbuddet, når kriterier om nedbør som fastlagt i husdyrgødningsbekendtgørelsen er opfyldt.

Byggeblade

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39 kan Miljøstyrelsen godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 3-34.

Alarmer og beholderbarrierer

For visse gyllebeholdere, der ligger i nærheden af vandløb og søer er der efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 krav om, at beholderen skal være udstyret med beholderbarriere, terrænændring og/eller alarmsystem (gyllealarm). Er en beholder omfattet af krav om etablering af barriere, kan beholderen i stedet for afvikles inden en bestemt frist.


Version 2.0 - 14. januar 2011