Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 29 okt 2013

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere om belysningen af husdyrbruget kan genere de omkringboende. Hvis der er direkte lyspåvirkning af naboer bør dette søges begrænset gennem indretning og driftsvilkår.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesloven:

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
...
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra
1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren,
2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller
3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
...
3) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.).

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt.

Vil du vide mere?

Gener fra lys kan stamme fra åbne stalde, maskinkørsel m.v., fx fra åbne staldanlæg, hvor lyset er tændt om aftenen. Dette kan fx være gældende for moderne kvægstalde med naturlig ventilation. Særligt ved nyetablering af stalde kan der tages højde for, hvorvidt lys fra produktionens aktiviteter vil kunne være til gene for de omkringboende.

Vilkår

Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om lys


Version 2.0 - 14. januar 2011