Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Harmoniregler

RSS
Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Harmonireglerne

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 31-34

Formålet med harmonireglerne er at sikre, at der til ethvert husdyrhold er et tilstrækkelig stort areal til rådighed til udbringning af husdyrgødning, således at det er muligt at opnå en miljømæssig acceptabel udnyttelse af gødningens indhold af næringsstoffer, især kvælstof og fosfor. Harmonireglerne implementerer ligeledes nitratdirektivets krav om højst 170 kg N fra husdyrgødning pr. ha årligt.

For kvælstof suppleres reglerne af gødskningslovens krav om mark- og gødningsplaner, der regulerer den samlede kvælstoftilførsel på en bedrift. For fosfor findes der alene vejledende normer i disse regler.

NaturErhvervstyrelsen udfører tilsynet med, at harmonireglerne overholdes.

For vejledning om harmonireglerne henvises til NaturErhvervstyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 31 er omfattet af krav 1.22 om krydsoverensstemmelse.

§ 32 er omfattet af krav 1.22 om krydsoverensstemmelse.

§ 33, stk. 1 og 2 er omfattet af krav 1.22 om krydsoverensstemmelse.

§ 34 er omfattet af krav 1.22 om krydsoverensstemmelse.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011