Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42

Husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i sin nuværende version i kraft den 1. december 2015.

For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 eller § 16, træder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Afgørelser, som er truffet i medfør af regler nævnt i stk. 2 samt tidligere bekendtgørelser, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse, lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug træffes nye afgørelser eller bestemmes andet.

Overgangsregler vedrørende enkelte bestemmelser er beskrevet i vejledningens afsnit om disse bestemmelser.


Version 2.0 - 14. januar 2011