Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Indretning af stalde

RSS
Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Indretning af stalde mv.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8

Gulve og afløb

Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted.

De skal have gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Sådanne redskaber kan f.eks. være udmugningsanlæg, traktorer eller lignende.

Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 22 og 23. Se afsnittet "Indretning af afløb".

Bortskaffelse af husdyrgødning fra staldene

Når husdyrgødningen skal bortskaffes fra stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, skal det ske ved en eller flere af nedenstående muligheder:

1. Husdyrgødningen føres til opsamlingsanlæg.

Fortanke skal have fast overdækning.

Fast gødning må maksimalt opbevares 1 dag i opsamlingsanlæg. Det betyder, at fx en fiberfraktion, som produceres, kan oplagres i 1 dag uden overdækning, inden den overføres til mødding eller anden lovlig indretning til opbevaring af fast gødning. Opbevares fast gødning i flere dage i opsamlingsanlægget, skal det betragtes som et opbevaringsanlæg, og skal leve op til kravene herfor (om bl.a. overdækning). Fast gødning kan anvendes i stalden som strøelse.

2. Husdyrgødningen føres til mødding eller anden lovlig indretning til opbevaring af fast gødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5.

Det er tilladt at tilbageføre gødning fra opsamlingsanlægget til staldarealet, hvorimod det ikke er tilladt at tilbageføre fast gødning, når det først er overført til opbevaringsanlægget. Det skyldes, at der gælder en række krav til opbevaringen f.eks. til overdækning af gødningen, og at en efterfølgende yderligere håndtering af gødningen i anlæg uden overdækning vil give øgede emissioner.

3. Husdyrgødningen føres til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 7.

4. Husdyrgødningen udbringes direkte på arealer omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 27.

5. Husdyrgødningen afsættes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 33.

Hestestalde med fast bund og uden afløb

Hovedreglen er, at stalde til heste skal være indrettet med gulve og et hensigtsmæssigt afløbssystem i henhold til § 8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er dog mulighed for at have ekstensivt hestehold i stalde uden afløb (men med fast bund) ved at følge det byggeblad, der er udarbejdet for ammekøer og ungdyr på dybstrøelse. Det er op til kommunen konkret at vurdere, om det i det enkelte tilfælde er miljømæssigt acceptabelt at lade hesteholdet følge byggebladet og undlade krav om afløb.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 8, stk. 1, er omfattet af krav 1.7 om krydsoverensstemmelse.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011