Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Straffebestemmelser

RSS
Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 41

Overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan medføre straf i form af bøde. Hvis der er tale om overtrædelser, der er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er voldt skade eller fremkaldt fare på natur m.v., eller der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen er det muligt at skærpe straffen til 2 års fængsel.


Version 2.0 - 14. januar 2011