Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Indretning af afløb

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Indretning af afløb

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22-24

Konstruktion og udførelse af afløb

Afløb fra stalde, møddinger og ensilageopbevaringsanlæg, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger.

Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket.

Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

Afløb fra stalde og restvand

Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning.

Restvand kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder.

Tidligere blev betegnelsen ”spildevand” brugt i flere sammenhænge, hvilket har medført en del forvirring. Ved ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2012 blev det tidligere definerede ”spildevand” i bekendtgørelsen derfor ændret til ”restvand”.

Sanitært spildevand må ikke tilledes opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Afløb fra møddinger og ensilageopbevaringsanlæg

Møddinger og ensilageopbevaringsanlæg skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås. Tårnsiloer til opbevaring af ensilage kan udføres uden afløb.

Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til en beholder, der opfylder bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 7 om opbevaring af flydende husdyrgødning m.m.

Fra 1. januar 2017 skal der på ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning, jf. overgangsbestemmelsen i § 42, stk. 6.

Hvis anlægget har mere end én randbelægning skal der som udgangspunkt være et afløb i umiddelbar tilknytning til hver randbelægning.

I f.eks. plansiloer, hvor randbelægningerne er placeret i hver sin ende af anlægget, kan afløb ved den ene randbelægning undlades, hvis der i stedet for etableres en rørledning fra denne ende af anlægget hen til afløbet i den anden ende. Rørledningen skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Hvis rørledningen er placeret uden for pladsen, skal rørledningen overholde kravene i § 22.

Afløbsvand fra tage og befæstede arealer

Vand fra tage og befæstede arealer skal afledes efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen.

Hvis en møddingplads eller et ensilageopbevaringsanlæg i en periode ikke bruges til disse formål, men henligger som et andet befæstet areal, kan regnvand, der falder på arealerne, betegnes som afløbsvand i stedet for møddingsaft eller ensilagesaft. Det er kommunen, der i konkrete tilfælde må vurdere, om afløbsvandet kan karakteriseres som spildevand fra tage og befæstede arealer, eller om det skal karakteriseres som møddingsaft eller ensilagesaft.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 22 er omfattet af krav 1.7, 1.9 og 1.11 om krydsoverensstemmelse.

§ 23 er omfattet af krav 1.7 om krydsoverensstemmelse.

§ 24, stk. 1 er omfattet af krav 1.9 og 1.11 om krydsoverensstemmelse.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011