Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg

RSS
Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Krav om tilstrækkelig kapacitet

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9

For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, skal opbevaringsanlæg have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 (om anvendelse af husdyrgødning mm.) og kapitel 11 (om harmoniregler) samt til, at udnyttelsen af næringsstofindholdet i husdyrgødningen og den afgassede vegetabilske biomasse opfylder kravene i gødskningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække).

Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og restvand, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.

Fastlæggelse af kapacitetsbehov

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9

Normalt behov for kapacitet

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil for husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel. Dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.

Minimumskapacitet

Som minimum skal der altid være kapacitet til 6 måneders tilførsel, med mindre der foreligger specielle forhold. Det kan f.eks. være kødkvæg, der går ude en stor del af året. Her skal opbevaringskapaciteten mindst svare til den periode, hvor dyrene er på stald.

Selv om en aftale om gødningsopbevaring omfatter hele gødningsproduktionen, skal der på ejendommen, hvor gødningen produceres, være visse muligheder for opbevaring af gødningen for at sikre mod svigtende afhentning.

Opgørelse af kapacitetsbehovet

Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes anlægget, herunder vaskevand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning opbevaret i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13 (om kompost i markstak) dog fraregnes.

Det er landmanden, der over for kommunen skal dokumentere, hvor stor en tilførsel, der sker til gødningsopbevaringsanlægget. Vejledende værdier for mængden af produceret husdyrgødning fremgår af af normtal fra Aarhus Universitet.

På den enkelte bedrift kan man opgøre den længste periode i hvilken, der ikke må udbringes husdyrgødning ved overholdelse af udbringningsreglerne i bekendtgørelsens kapitel 10 (om anvendelse af husdyrgødning mm.) og kapitel 11 (om harmoniregler) .

Ved fastlæggelsen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet skal der fx tages højde for at jorden kan være frossen i længere tid end sædvanligt. Hvis landmanden ikke tager højde for, at der kan være år med længere tids frost (eller andre naturlige variationer), så er opbevaringskapaciteten ikke tilstrækkelig. Miljøstyrelsen anbefaler derfor en opbevaringskapacitet på mindst 7 måneder, selv om der i bekendtgørelsen er fastsat et minimum på kun 6 måneder.

Opgørelse af lagerkapaciteten

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9

Når lagerkapaciteten fra et opbevaringsanlæg skal beregnes, medregnes både ydre anlæg og lagerkapaciteten i staldene. Ydre anlæg er f.eks. gyllebeholder, opsamlingsanlæg (herunder fortank), ajlebeholder, møddingsaftbeholder og møddingplads. Lagerkapacitet i staldene udgøres af f.eks. gyllekanaler og -kældre og oplag af dybstrøelse.

Når kapaciteten af oplagring af dybstrøelse inde i stalden skal beregnes, skal der tages hensyn til udmugningshyppigheder.

Ved beregning af møddingpladsens kapacitet kan randbelægningen ikke medregnes, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 2.

Opbevaringsaftaler

Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved levering af husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse til opbevaring på andre ejendomme eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg.

Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

Der skal foreligge en skriftlig aftale, og kopi af aftalen skal indsendes til kommunen. Hvis ejendommen, der modtager gødningen, ligger i en anden kommune, skal denne kommune også orienteres om aftalen.

Kommunen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

SEGES har udarbejdet en standardkontrakt for aftale om opbevaring af husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, som kan anvendes af abonnenter på landbrugsinfo.dk.

Dokumentation for opbevaringskapacitet

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10

Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på størrelsen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet, skal der indsendes en ny opgørelse til kommunen.

Kopi af skriftlige aftaler om opbevaring på anden ejendom, skal ligeledes indsendes til kommunen.

I praksis bruger både landmænd og kommuner systemer, der let kan foretage de nødvendige beregninger for at kunne vurdere om opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig. Beregningerne kan fx foretages ved hjælp af regneark udviklet af SEGES.

Er opgørelsen ledsaget af en konsulenterklæring, er det tilstrækkeligt, at opgørelsen indeholder oplysninger om størrelsen af opbevaringsanlægget, samt oplysninger om, hvorvidt der er indgået aftaler om opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom, herunder levering til fælles biogasanlæg m.v.

Konsulenten skal i så fald erklære, at ejendommens husdyrgødning, med den opgjorte kapacitet, kan anvendes i overensstemmelse med kravene til udnyttelse af næringsstoffer og regler om udbringning.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 9 er omfattet af krav 1.8 om krydsoverensstemmelse.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011