Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 15 okt 2015

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere, om det spildevand, der afledes gyllebeholderen, opfylder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Herunder skal der tages stilling til dimensioneringen af opsamlingsbeholder til vaskevand fra stalde.

Du skal vurdere, om vaskepladser og andet spildevand, der afledes spildevandssystemet, kan indeholde forurenende stoffer såsom pesticidrester fra rensning af sprøjteudstyr.

Du skal vurdere, om der evt. skal gives tilladelse til udledning af tagvand og vand fra befæstede arealer til faskiner og dræn.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesloven:

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens] §§ 10 og 11

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
...
5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
...

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
...
Stk. 3. ... Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
...

Vil du vide mere?

Vurdering af spildevand til gyllebeholder

Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende bør føres til gyllebeholder. Dertil kommer vaskevand fra nedvaskning af fjerkræstalde.

I forhold til indretningen af vaskepladser skal det vurderes, om disse giver anledning til afledning af olie og andre forurenende stoffer til gyllebeholderen, samt om belægningen er tæt. For husdyrbrug af omfang som maskinstation skal det vurderes, om der er behov for olieudskiller efter gældende spildevandsnormer.

Sanitært spildevand fra stuehus eller personaletoiletter/-bad må ikke afledes gyllebeholder. Tagvand og vand fra befæstede arealer, hvor der ikke forekommer spild af husdyrgødning, bør normalt ikke afledes gødningsbeholderen af hensyn til beholderkapaciteten, men vil i det fleste tilfælde kræve en udlednings- eller nedsivningstilladelse.

Vurdering af spildevand afledt kloak

Sanitært spildevandskal afledes til spildevandsystemet. Der må som udgangspunkt ikke ske afledning af pesticidrester fra vask af sprøjteudstyr til spildevandssystemet.

Direkte udledning til dræn/faskine

Kommunen kan vurdere, at der gives tilladelse til udledning af tagvand og vand fra befæstede arealer direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på det befæstede arealer.


Vilkår

Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011