Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Overgangsregler - Ny husdyrregulering

RSS

Lov om ny regulering af husdyrbrug m.v. § 9-11
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 11

Dette afsnit giver et kortfattet overblik af overgangsreglerne til ny husdyrregulering.

Se også tidslinjen for indførelse af ny husdyrregulering og introduktionen til den nye husdyrregulering.

Den nye husdyrregulering træder som hovedregel i kraft 1. august 2017. Der er dog allerede 2. marts 2017 sket væsentlige ændringer som forberedelse til den generelle arealregulering.

2. marts 2017 – 31. juli 2017


Sagsbehandling i kommunerne og Miljø- og Fødevareklagenævnet

Indtil 1. august 2017 behandles sager i både kommunerne og i Miljø- og Fødevareklagenævnet efter husdyrgodkendelseslovens regler som hidtil.

Der kan dog ikke længere stilles krav vedrørende arealerne i afgørelser truffet 2. marts 2017 eller derefter. Derfor skal der ikke ske nogen vurdering af arealerne.

I klagesager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet vilkår, der vedrører udbringningsarealer.

Krav om § 16-godkendelse er bortfaldet 2. marts 2017. Igangværende ansøgninger om § 16-godkendelse skal ikke færdigbehandles.

Fra 2. marts 2017 er der ikke krav om at anmelde udskiftning af udbringningsarealer til kommunen.

Hvis der har været foretaget en høring, hvor udbringningsarealerne var inkluderet i projektet, kræves der ikke en ny høring, selvom arealerne ikke længere indgår i projektet. Fornyet høring ville være uden betydning for afgørelsen, fordi ændringen af projektet skyldes lovændringen, og kommunen ikke længere har mulighed for at træffe afgørelse om arealerne. Det kan dog anbefales, at kommunen oplyser om dette, når afgørelsen meddeles.

Krav om arealer i afgørelser truffet før 2. marts 2017

Arealvilkår i eksisterende tilladelser og godkendelser samt § 16-godkendelser er fortsat gyldige til og med 31. juli 2017.

Tilsvarende gælder for afgørelser efter anmeldelse, at betingelser om arealerne skal overholdes til og med 31. juli 2017.

Bemyndigelse til generel arealregulering

Nogle af husdyrbruglovens bestemmelser om anvendelse af gødning, efterafgrøder og fosforlofter er trådt i kraft allerede 2. marts 2017. Herved gives bemyndigelse til, at Miljø- og Fødevareministeren kan udstede regler om den nye arealregulering, som vil skulle træde i kraft 1. august 2017 (i husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Den tidlige udstedelse af reglerne forud for ikrafttrædelsen sker for at give landbruget tid til at planlægge for planåret 2017/2018, og for at sikre it-understøttelsen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrol med reglerne.

1. august 2017 og derefter


Generel arealregulering

Arealvilkår i eksisterende tilladelser og godkendelser, § 16-godkendelser i deres helhed samt betingelser om arealerne for tilladelser efter anmeldelse bortfalder uden videre 1. august 2017.

Tilladelse eller godkendelse til husdyrbrug

Ansøgninger modtaget før 1. august 2017

Sager om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, der ikke er færdigbehandlet inden 1. august 2017, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler på samme måde som i perioden 2. marts - 31. juli 2017.

Dette gælder for både sager i kommunerne og sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ansøgninger modtaget 1. august 2017 og derefter

Etablering af et nyt husdyrbrug vil udløse krav om tilladelse eller godkendelse efter henholdsvis § 16 b eller § 16 a i husdyrbrugloven.

For eksisterende brug skelnes mellem, om husdyrbruget i forvejen har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 eller ej.

Husdyrbrug, som ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, vil få krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven ved ændringer eller udvidelser. Dette svarer til de nuværende overgangsregler i lovens § 103, stk. 1.

Husdyrbrug, som har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, vil få krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven ved ændringer eller udvidelser, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Dette svarer til de nuværende regler i lovens § 10, stk. 3, § 11, stk. 3 og § 12, stk. 3.

Anmeldeordningerne om udvidelse i eksisterende stalde

De to anmeldeordninger for emissionsorienteret produktionstilpasning (udvidelse i eksisterende stalde) ophæves.

Anmeldeordningen for husdyrbrug, der ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i forvejen, ophæves med virkning fra 1. august 2017.

Anmeldeordningen for husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i forvejen, ophæves med virkning fra 1. januar 2018.


Version 2.0 - 14. januar 2011