Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Tidslinje - Ny husdyrregulering

RSS

Reglerne om ny husdyrregulering træder i kraft ad flere omgange.

Dette afsnit viser en tidslinje for, hvornår de væsentligste dele af reguleringen indføres.

Som hovedregel er kommunen myndighed. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører dog tilsyn med nogle af reglerne, som nævnt i enkelte af tidslinjens punkter.

Se også afsnittene med introduktion til den nye husdyrregulering og om overgangsreglerne.

2. marts 2017


Ophævelse af krav til arealer i nye og verserende sager

Der stilles ikke længere krav vedrørende arealerne ved afgørelser efter husdyrbrugloven. Alle udbringningsarealer kan udskiftes uden forudgående anmeldelse til kommunen.

1. august 2017


Bortfald af godkendelser, vilkår og betingelser om arealer

Arealvilkår i eksisterende tilladelser og godkendelser samt § 16-godkendelser bortfalder.

Betingelser om arealerne ved afgørelser efter anmeldelse bortfalder.

Se også afsnittet "Bortfald af arealvilkår og betingelser".

Ophævelse af anmeldeordningen for produktionstilpasning (uden § 10, 11 eller 12)

Anmeldeordningen for emissionsorienteret produktionstilpasning (udvidelse i eksisterende stalde) for husdyrbrug, der ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i forvejen, ophæves.

Ændrede regler om dyrehold

Definition af husdyrbrug

Husdyrbrug defineres som husdyranlæg, der til sammen har et produktionsareal på mere end 100 m2, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.

Grænser for krav om tilladelse og godkendelse

Grænsen for godkendelsespligt fastsættes efter ammoniakemissionens størrelse (mere end 3.500 kg NH3-N pr. år). Herudover gælder også IE-direktivets grænser for stipladser som grænse for godkendelsespligt på husdyrbrug med slagtesvin, søer eller fjerkræ.

Øvrige husdyrbrug bliver omfattet af krav om tilladelse.

Revurdering

Pligten til regelmæssig revurdering af miljøgodkendelser begrænses som udgangspunkt til husdyrbrug, der er over en af IE-direktivets stipladsgrænser (IE-husdyrbrug).

For øvrige husdyrbrug fastholdes revurderingspligten dog i det omfang, det er nødvendigt for at overholde totaldepositionskravene for kategori 1-eller kategori 2-natur.

Ny generel arealregulering

Husdyrefterafgrøder

I nogle områder indføres der krav om husdyrefterafgrøder for jordbrugsvirksomheder, der anvender en vis mængde organisk gødning, uanset om virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse eller ej.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om husdyrefterafgrøder. For vejledning henvises til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledning om husdyrefterafgrøder.

Ændringer i harmonireglerne

Begrebet dyreenheder (DE) udgår, og harmonigrænserne fastsættes i kg kvælstof (N) i organisk gødning pr. ha i stedet for. Harmonigrænsen øges fra 1,4 DE pr. ha (svarende til ca. 140 kg N pr. ha) til 170 kg N pr. ha.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med harmonireglerne. For vejledning om ændringerne henvises til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om ændrede harmoniregler og ny fosforregulering.

Fosforlofter og fosforregnskab

Der indføres lofter for udbringning af fosfor fra både organisk gødning og handelsgødning. Jordbrugsvirksomheders gødningsregnskab skal indeholde et fosforregnskab.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om fosforlofter på jordbrugsvirksomheder. For vejledning henvises til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens faktaark om ændrede harmoniregler og ny fosforregulering.

Kommunerne udfører tilsynet med reglerne om fosforlofter på ikke-jordbrugsvirksomheder. Der kræves ikke fosforregnskab af disse virksomheder.

Fosforerosion

Der indføres regler om forebyggelse af tilførsel af fosfor til vandmiljøet som følge af erosion. Der indføres særlige forpligtelser for kommunernes tilsyn med disse regler.

Zink i husdyrgødning

Der indføres begrænsninger på udbringning af husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid.

Ammoniak fra udbringning af husdyrgødning

Der indføres krav til udbringningsteknikken inden for en zone af 20 meters bredde omkring ammoniakfølsom natur.

1. januar 2018


Ophævelse af anmeldeordningen for produktionstilpasning (med § 10, 11 eller 12)

Anmeldeordningen for emissionsorienteret produktionstilpasning (udvidelse i eksisterende stalde) for husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i forvejen, ophæves.

1. august 2018 og derefter


Forøgelse af antal ha husdyrefterafgrøder

Antal ha husdyrefterafgrøder øges gradvist, som beskrevet i lovbemærkningernes afsnit 5.2.3.3.

Skærpelse af foforlofterne

Fosforlofterne skærpes gradvist, som beskrevet i lovbemærkningernes 5.2.4.3.


Version 2.0 - 14. januar 2011