Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Overgangsordninger

RSS

Nye regler

Når der gennemføres nye regler, vil det typisk fremgå af reglerne, hvornår de skal anvendes fra i forhold til afgørelsen af konkrete sager.

Eksempel 1. Ansøgningstidspunktet
På husdyrgodkendelsesområdet er det typiske, at nye regler gælder fra ansøgningstidspunktet. F.eks. kan følgende formulering være anvendt:

”Kommunalbestyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet behandler sager efter de hidtil gældende regler, når anmeldelsen eller ansøgningen om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 15. januar 2016.”

Eksempel 2. IE-direktivet
Der er fastsat særlige regler om overgangsordningen for IE-husdyrbrug, som er begrundet i overgangsordningen i IE-direktivet. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

”§ 56, stk. 2. Sager om ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, hvis godkendelsen meddeles inden den 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest denne dato. Andre ansøgninger om godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, med undtagelse af reglerne i § 2, § 9, § 10, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 3, 4 og 15, §§ 14-20, § 24, §§ 40-44, § 47 og bilag 6 i denne bekendtgørelse, der finder anvendelse for disse ansøgninger.”

”§ 56, stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over afgørelser om godkendelse af IE-husdyrbrug efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, når ansøgningen er modtaget af kommunalbestyrelsen før den 7. januar 2013, godkendelsen er meddelt inden 7. januar 2014 og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring forventes at være i drift senest den 7. januar 2014. Andre klager over godkendelse af IE-husdyrbrug, hvor ansøger inden den 7. januar 2013 har indsendt en fuldstændig ansøgning til kommunalbestyrelsen, behandles efter de før den 7. januar 2013 gældende regler, med undtagelse af reglerne i § 2, § 9, § 10, nr. 4, § 13, stk. 1, nr. 3, 4 og 15, §§ 14-20, § 24, §§ 40-44, § 47 og bilag 6 i denne bekendtgørelse, der finder anvendelse for disse klager.”

”§ 57. Konstaterer kommunalbestyrelsen, hvor § 56, stk. 2 eller 3 er anvendt, at den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke kan være i drift senest den 7. januar 2014, meddeler kommunalbestyrelsen påbud, jf. § 40, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der supplerer vilkårene i godkendelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse, medmindre vilkårene allerede opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.”

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57 skal kommunen ved anvendelse af bekendtgørelsens regler i § 56, stk. 2 eller 3, i visse situationer stille supplerende vilkår..

Ved den supplerende vilkårsstillelse skal kommunen have fokus på opfyldelsen af følgende nye regler:
  1. § 13, stk. 1, nr. 3, sidste punktum, det vil sige krav om årlig indberetning af resultaterne af emissionsovervågningen.
  2. § 13, stk. 1, nr. 4, vilkår om regelmæssig vedligeholdelse og overvågning.
  3. 13, stk. 1, nr. 15, vilkår om begrænsning af anvendelse af relevante farlige stoffer for at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand. Vilkåret stilles for at undgå, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport.
  4. Er den nye BAT-konklusion offentliggjort, inden godkendelsen blev givet, vil de supplerende vilkår skulle tage højde for den nye BAT-konklusion. Det bemærkes, at EU-Kommissionen endnu ikke har offentliggjort en BAT-konklusion for husdyr.

Eksempel 3. Nye normer for kvælstof og fosfor
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er tidspunktet for anvendelse af de nye normer for kvælstof og fosfor fastlag. Her bestemmes, at de nye normer skal anvendes for ansøgninger indgivet fra den 1. oktober. Det hænger sammen med, at Fødevareministeriet som følge af Normtalsudvalgets arbejde gennemfører én årlig opdatering af kvælstof- og fosfornormerne med 1. oktober som skæringsdato.

Følgende fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3:
”Husdyrbrugets ammoniakemission og øvrige miljøpåvirkninger med kvælstof skal beregnes ved at anvende de seneste normtal for kvælstof udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved ansøgning, der indsendes i perioden 1. oktober - 30. september, skal anvendes normtallene for kvælstof fra det år, hvor perioden starter. Dette omfatter også anvendelsen af de heri benyttede stald- og lagertab af ammoniak. Det vil dog være muligt at korrigere for evt. fejl. Hvis ammoniakemissionen fra et af referencestaldsystemerne angivet i tabel 1 og 2 revurderes på baggrund af ny viden, vil denne viden ikke kunne anvendes i miljøvurderingerne før den nye viden er indarbejdet i en ændring til denne bekendtgørelse, hvor det generelle ammoniakkrav vil skulle ændres i overensstemmelse med den nye viden.”

”Fosfortilførslen beregnes ved at anvende de seneste normtal for fosfor udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved ansøgning, der indsendes i perioden 1. oktober - 30. september, skal anvendes normtallene for forfor fra det år, hvor perioden starter.”


Nye faktuelle oplysninger

I forhold til spørgsmålet om ny faktuel viden skal anvendes i kommunens konkrete afgørelse, er det centralt om den nye viden er tilgængelig på afgørelsestidspunktet.

Officialprincippet er gældende for kommunens konkrete afgørelser. Officialprincippet indebærer, at det er kommunen, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og bygger på et indholdsmæssigt rigtigt grundlag.

Sagens oplysninger kan komme fra forskellige kilder. Der kan f.eks. være tale om materiale, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne, om forskningsrapporter eller andet materiale, der offentliggøres. Når ny miljøfaglig viden er offentliggjort, og dermed gjort tilgængelig for kommunen, finder den nye viden anvendelse for både nye ansøgninger og verserende sager.

I andre tilfælde kan der f.eks. være behov for at indhente oplysninger fra husdyrbruget. Det kan f.eks. være fordi de oplysninger husdyrbruget har givet i en ansøgning ikke er tilstrækkelige, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6, eller fordi det er relevant at overveje, om der er grundlag for at anvende påbudsmuligheden i husdyrgodkendelseslovens § 53. Medmindre det entydigt fremgår af reglerne, at husdyrbruget skal levere de pågældende oplysninger, vil det på baggrund af ovennævnte regler være op til kommunen konkret at skønne, om der er behov for at indhente oplysninger fra husdyrbruget. Når der er tale om et konkret skøn, finder de almindelige forvaltningsretlige principper anvendelse, herunder proportionalitetsprincippet og lighedsgrundsætningen. For § 53 fremgår det direkte af forarbejderne til husdyrgodkendelsesloven, at proportionalitetsprincippet finder anvendelse.

Der er tilsvarende et skønsmæssigt rum for, at kommunen efter en konkret vurdering f.eks. kan beslutte, at der ikke skal indhentes yderligere oplysninger eller beregninger fra husdyrbruget, efter at en ansøgning er indgivet. I en sådan vurdering vil f.eks. kunne indgå, hvor krævende det vil være for husdyrbruget at fremskaffe de supplerende oplysninger eller beregninger, samt i hvilket omfang oplysningerne eller beregningerne forventes at kunne få betydningen for afgørelsens indhold.

Eksempel A. Teknologilisten
Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt sig om ændringer i teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste i nævnets afgørelse af 22. juni 2012 i sag nmk-132-00033:

”Nævnet har konstateret, at det af ansøger valgte biofilter ikke længere fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste14. Miljøstyrelsens teknologiliste er en oversigt over teknologier og teknikker til husdyrbrug, der har en dokumenteret miljøeffekt, ligesom teknologien er driftsikker. Miljøstyrelsen udarbejder og opdaterer listen på baggrund af Miljøstyrelsens krav til dokumentation for effekt og driftsstabilitet af teknologien og teknikken. Miljøstyrelsen sikrer igennem de testprotokoller, der udviklet i forbindelse med Miljøstyrelsens verifikationsordning for miljøeffektiv teknologi VERA, at kravene til dokumentation for et produkts effekt og driftsstabilitet er opfyldt. Det er nævnets opfattelse, at ansøger skal anvende en af de teknologier og teknikker, der er på Miljøstyrelsens liste, da disse teknologier og teknikker har en dokumenteret miljøeffekt og er driftsikre.

Nævnet finder herefter, at Miljøstyrelsens teknologiliste må betragtes som en faktuel oplysning. Ved Miljøstyrelsens opdatering af teknologilisten er der derfor tale om nye faktuelle oplysninger - nova. Nævnet skal som hovedregel lægge nye faktuelle oplysninger til grund ved en klagesags afgørelse.”


Det kan ud fra ovenstående nævnsafgørelse udledes, at det er den tilgængelige viden på afgørelsestidspunktet, som kommunen skal anvende i sin afgørelse. Er der fremkommet ny viden efter ansøgning er indgivet til kommunen, men inden der træffes afgørelse, vil denne viden skulle indgå i afgørelsen.

Eksempel B. Ny viden om lugt fra mink
Vær opmærksom på, at nedenstående er et eksempel til illustration af en situation, hvor kommunen skulle anvende ny viden i sagsbehandlingen af verserende sager. Selve det faglige vidensgrundlag for lugt fra minkfarme er opdateret siden dette eksempel blev skrevet. Se mere om det i afsnittet om lugt.

Erhvervet har, for at fastsætte lugtemissionen fra minkhaller, fået AgroTech til at gennemføre lugtmålinger i fire minkbesætninger over ét år. Målingerne er gennemført i henhold til VERA testprotokollen for staldsystemer og resultaterne publiceret i rapporten "Quantification of odour emission from mink housing units" i december 2015, der skal ses som en opfølgning på rapporten "Lugtemission fra minkhaller" fra februar 2014. Der foreligger således nu et fagligt grundlag for at beregne, om minkfarme overholder beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

AgroTech har i ovenstående undersøgelse også bestemt hvordan lugtemission fra minkhaller fordeles mellem emissioner fra kip og fra vægge. Det har her vist sig, at størrelsen af lugtemissionen fra de to typer kilder er omtrent den samme, således at 50 % af emissionen kommer ud gennem kip og 50 % ud gennem siderne af minkhallerne for 10-12 rækkede haller. For 2 rækkede haller er der i praksis ingen forskel og fastsættes med en ensartet afkasthøjde. DCE har i samarbejde med erhvervet opstillet realistiske scenarie for haltyper og placering ved forskellige størrelser af minkfarme. På baggrund af undersøgelsen har DCE ved Aarhus Universitet fastlagt standardkurver for naturligt ventilerede minkhaller. Beregninger for minkfarme med hhv. 2.000 og 8.000 årstæver viser en forøgelse af geneafstande på 13 % - 89 % i forhold til de faste afstandskrav i Pelsdyrsbekendtgørelsenog kravene i den hidtidige vejledning fra 2014.

Miljøstyrelsen vurderer, at der med de nye lugtdata er tale om væsentlig ny faktuel viden, og det følger af den almindelige forvaltningsret og nævnets praksis, at den nye viden om lugtemissionerne og lugtspredning fra minkfarme skal anvendes i kommunernes afgørelser fra det tidspunkt den nye viden er gjort tilgængelig for kommunerne – det vil i praksis sige fra offentliggørelsestidspunktet.

Miljøstyrelsen vurderer, at de nye lugtdata skal anvendes på den måde, at geneafstande for lugt fra mink beregnes ud fra værdien 6,5 OUE/S/årstæve og at spredningsberegningerne i OML foretages for naturligt ventilerede stalde med en fordeling af kilderne som beskrevet i bilag 3 i DCE-rapporten. I øvrigt henvises til Husdyrsvejledningens afsnit om lugt, hvor standardemissioner og spredningskurver for mink nu indgår som en integreret del af vejledningen om lugt.

Herved skal både verserende sager og nye ansøgninger overholde de beregnede geneafstande og dermed beskyttelsesniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, idet det lægges til grund, at der ved miljøvurderingen af lugt fra minkfarme skal tages udgangspunkt i den nye viden på afgørelsestidspunktet. Den nye viden får ingen betydning for allerede afsluttede sager

Eksempel C. OML og 10 års vejrdata
Under nærmere angivne forudsætninger, som fremgår af afsnittet om lugt, er der mulighed for at anvende en konkret OML-beregning i stedet for lugtberegningerne i it-ansøgningssystemet.

Indtil begyndelsen af 2014 anvendtes kun Kastrup 1976 vejrdata, som er standard i det programmet, der anvendes ved konkrete OML-beregninger. Der er ikke fastsat regler om, hvornår den nye spredningsmodel skal anvendes fra. Samtidig er der ved omlægningen til 10 års vejrdata (Ålborg) ikke tale om væsentlig ny faktuel viden, som i eksempel 2.2. ny viden om lugt fra mink - men udelukkende en ny spredningsmodel.

I verserende sager, hvor der er anvendt en OML-beregning med Kastrup 1976 vejrdata, kan kommunen efter en konkret vurdering, jf. ovenfor i indledningen til afsnit 6.2., beslutte, at sagen er tilstrækkelig oplyst, og at det vil være ude af proportion at kræve nye beregninger fra ansøger. I kommunens vurdering vil f.eks. kunne indgå, hvor krævende det vil være for husdyrbruget at fremskaffe de supplerende oplysninger eller beregninger, samt i hvilket omfang oplysningerne eller beregningerne forventes at kunne få betydningen for afgørelsens indhold.

Ansøger kan dog vælge at gennemføre nye beregninger efter den nye model og forelægge disse for kommunen med henblik på at lade dem indgå i den igangværende sagsbehandling.

I sager opstået efter 10 års vejrdata (Ålborg) har foreligget skal OML-beregningen snarest muligt baseres på 10 års vejrdata (Aalborg).

I sager indsendt til kommunen den 1/8 2014 eller senere skal sådanne beregninger baseres på 10 års vejrdata (Aalborg).

Paragrafnøgle for ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2013

Ved ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2013 blev der også ændret på numre på kapitler og paragraffer. Se ændringerne i denne paragrafnøgle for husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ændringerne i numrene skete ved ændringen af bekendtgørelse nr. 294 af 31/03/2009 (med efterfølgende ændringsbekendtgørelser) til bekendtgørelse nr. 1172 af 04/10/2013.


Version 2.0 - 14. januar 2011