Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Indholdsfortegnelse

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 02/04/2014 17:27

RSS RSS
Husdyrvejledning
 1. Ny husdyrregulering
  1. Introduktion til ny husdyrregulering
  2. Tidslinje
  3. Overgangsregler
  4. Bortfald af arealvilkår og -betingelser
 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen
  1. 1. Bekendtgørelsens område
  2. 2. Lokalisering af dyrehold
  3. 3. Indretning af stalde
  4. 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg
  5. 5. Opbevaring af fast gødning
  6. 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm
  7. 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm.
  8. 8. Indretning af afløb
  9. 9. Drift og vedligeholdelse
  10. 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm.
  11. 11. Harmoniregler
  12. 12. Anmelderegler
  13. 13. Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr
  14. 14. Administrative bestemmelser
  15. 15. Straffebestemmelser
  16. 16. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
  17. Beregning af dyreenheder
  18. Krydsoverensstemmelse
 3. Pelsdyr
 4. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
 5. Godkendelsespligt
 6. Anmeldeordninger
  1. Forskellige anlæg § 25
  2. Fælles procedurer § 26 - 37
  3. Ensilageplads eller ensilagesilo § 26
  4. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning § 27
  5. Dyrevelfærd § 28
  6. Skift mellem dyretyper § 29
  7. Produktionstilpasning § 30 (uden § 10, 11 eller 12)
  8. Produktionstilpasning § 31 (med § 10, 11 eller 12)
  9. Miljøeffektive teknologier eller teknikker § 32
  10. Naturafgræsning § 33 (opstaldning en del af året)
  11. Naturafgræsning § 34 (udegående hele året)
  12. Økologi § 35
 7. § 10-tilladelse
 8. Miljøgodkendelse (§ 11 og § 12)
  1. Ejer- og driftsforhold
  2. Godkendelsens omfang
   1. Projektets omfang
   2. Tidligere godkendelser
   3. Biaktiviteter
   4. Husdyrbrugets ophør
  3. Offentlighed, høring og klagevejledning
   1. Offentlighed og høring
   2. Ikke-teknisk resumé
   3. Klagevejledning
  4. Dyrehold og management
  5. Lokalisering
   1. Faste afstandskrav
   2. Landskab og planforhold
  6. Energi- og vandforbrug
   1. Energiforbrug
   2. Vandforbrug
  7. Gener
   1. Lugt
   2. Støj
   3. Lys
   4. Fluer og skadedyr
   5. Støv
   6. Transport
  8. Forurening
   1. Spildevand
   2. Husdyrgødning og foder
   3. Affald og miljøfarlige stoffer
   4. Ammoniaktab - Generelt
   5. Ammoniakpåvirkning af natur
  9. Anvendelse og kontrol af teknikker vedr. fodring
 9. Revurdering
 10. BAT
  1. Generelt om BAT og miljøteknologi
  2. Standardvilkår
  3. Teknologiblade
  4. Teknologilisten
  5. FAQ om BAT og miljøteknologi
  6. Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion
 11. Forskelligt
  1. Biogas
  2. Kontinuitetsbrud
  3. Miljø- og Fødevareklagenævnet
  4. Overgangsordninger
  5. Påbud
  6. Sanktionering af overproduktion
  7. Tilsyn
  8. Udnyttelsesfrist
  9. Økologisk husdyrbrug
  10. Andet
 12. Tidligere vejledning

Version 2.0 - 14. januar 2011